علی اصفر هادوی‌نیا

دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: اقتصاد بخش خیرخواهانه (اقتصاد بخش سوم)

دریافت رزومه: CV Hadavinia

پست الکترونیکی:‌  alihadavinia@gmail.com

 

فعالیت‌های پژوهشی

کتاب‌های منتشره

ردیف نام کتاب تالیف / ترجمه محل نشر سال نشر ملاحظات
1 قرض‌الحسنه و آثار اقتصادی آن تالیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1378
2 معنویت و اقتصاد تالیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1381
3 انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام تالیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1382
4 فلسفه اقتصاد در پرتو جهان‌بینی قرآن کریم  تألیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی    1387 برگزیده جشنواره تجلیل از پژوهش‌های برتر حوزه دین 1385 و برگزیده کتاب فصل زمستان 1387و کتاب حوزه 1388 و کتاب دانشجویی 1388 .
  5 اسلام و چالش اقتصادی ترجمه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1384 کتاب 556 صفحه ای که از انگلیسی با همکاری آقایان میرمعزی ، احمد علی یوسفی و جهانیان به فارسی ترجمه شده است.
6 رفتارشناسی اقتصادی در پرتو آموزه  های قرآنی تألیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1396
7 تحلیل اقتصاد اسلامی با رویکردشناختی

(با تأکید بر عقلانیت)

تألیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1396
8 نقد مکتب سرمایه‌داری تدوین کانون اندیشه جوان 1396 مجموعه مقالات است که اینجانب مسئول جمع آوری آن بوده ام. دو مقاله نیز از خودم است
9 اصطیاد فرهنگ روایی در حکمت متعالیه تالیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مشترک با نرگس شاهسوارانی
10 ویرایش دوم کتاب قرض الحسنه و آثار اقتصادی آن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
11
12
13

مقالات (مجلات، همایش‌ها)

ردیف نام مقاله تالیف / ترجمه محل ارائه سال نشر شماره مجله ملاحظات
1 امکان، ضرورت و جایگاه اقتصاد اسلامی (مطالعه تطبیقی با اقتصاد کلاسیک) تألیف فصلنامه اقتصاد اسلامی 1385 23 علمی پژوهشی
2 علم و دین در پرتو تفسیر موضوعی علمی (کاربرد آن در اقتصاد اسلامی) تألیف اندیشه‌ دینی 1387 علمی پژوهشی
3 مبانی نظری دولت در قرآن کریم،‌ تألیف فصلنامه اقتصاد اسلامی 1387 26 علمی پژوهشی
4 جایگاه اقتصادی سنت رزق از دیدگاه قرآن کریم تألیف فصلنامه اقتصاد اسلامی 1387 28 علمی پژوهشی
5 علم اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی تألیف جستارهای اقتصادی 1388 ش11 علمی پژوهشی- با مشارکت دکتر محمود متوسلی
6 عدل الهی ، اعتدال انسانی و عدالت اجتماعی – اقتصادی تألیف قبسات 1388 ش52 علمی پژوهشی
7 مبانی اخلاقی مصرف نادرست از دیدگاه مبنای سودگرایی، وظیفه گرایی و اسلام تالیف فصلنامه اقتصاد اسلامی 1388 36 علمی پژوهشی

(به صورت مشترک با آقای موفق)

8 نظریه نظام مندی معرفت های مکاتب اقتصادی ( مطالعه موردی اقتصاد کلاسیک و اقتصاد اسلامی ) تالیف فصلنامه اقتصاد اسلامی 1389 38 علمی پژوهشی
9 فقر و غنا از دیدگاه امام علی(ع) تالیف پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی 1380 دانشنامه امام علی(ع)
10 دئیسم و اصول نظام سرمایه‌داری تالیف کتاب نقد 1378 11
11 اوراق قرض‌الحسنه تالیف فصلنامه اقتصاد اسلامی 1380 4
12 مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن تالیف فصلنامه اقتصاد اسلامی 1382 12
13 درآمدی بر جایگاه قرض‌الحسنه در اسلام تالیف فصلنامه مفید 1377 14 علمی پژوهشی
14 رابطه فقر و زهد تالیف مرکز پژوهش‌های صدا و سیمای قم ـــ ـــ
15 رویکردی به قرض‌الحسنه در روایات تالیف نشریه وام 1378 12
16 مقایسه جایگاه قرض در اسلام تالیف نشریه وام 1376 3
17 نقش قرض‌الحسنه در فقرزدایی تالیف فصلنامه وام 1378 12 و 13
  18 فقرستیزی از دیدگاه امام خمینی(ره) تالیف نشریه وارش ـــ ـــ
  19 هستی‌شناسی و اقتصاد از دیدگاه قرآن کریم تألیف دانشنامه قرآن‌شناسی 1386
  20 رابطه فقر و زهد تالیف مرکز پژوهش‌های صدا و سیمای قم ـــ ـــ
  21  
  22 عدالت اجتماعی – اقتصادی در نهج البلاغه تالیف مطالعات تفسیری 1389 2 فصلنامه تخصصی قرآن و متون اسلامی دانشگاه معارف اسلامی
  23 الاقتصاد الاسلامی : الامکان ، الضروره، الموقع   قبسات(عربی) 1432 2
  24 مبانی انسان شناسی قرآنی الگوی اسلامی­ـ ایرانی پیشرفت تالیف همایش ملی الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی 1389
  25 معرفی ربا با تکیه بر رویکرد شناختی تالیف فصلنامه اقتصاد اسلامی 1392 52
26 مفاهیم لذت و سعادت در اقتصاد اسلامی (با رویکرد شناختی) تالیف فصلنامه اقتصاد اسلامی 1390 44
27 رفتارشناسی انسان مادی‌گرا از دیدگاه قرآن‌کریم تالیف فصلنامه اقتصاد اسلامی 1390 43
28 مطالعه تطبیقی عقلانیت اسلامی با رویکرد شناختی تالیف فصلنامه اقتصاد اسلامی 1391 47 مشترک با آقای دکتر دادگر
29 پدیده ناسازگاری زمانی و راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اسلامی تالیف دو فصلانه علمی – پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی پاییز و زمستان 1395 مشترک با  آقای دکتر باستانی فر

دوره 9، شماره 17،.

30 نقد مبانی فلسفی اقتصاد سرمایه مبانی فلسفی اقتصاد سرمایه مجموعه مقالات نقد مکتب سرمایه داری کانون اندیشه جوان 1393
31 رفتارشناسی انسان فطرت‌گرا در گستره توزیع از دیدگاه قرآن‌کریم تالیف فصلنامه اقتصاد اسلامی 1393تابستان 54
32 طراحی فراگرد انگیزشی رفتار اقتصادی تالیف مجله مدیریت اقتصاد و حسابداری ۱۳۹۶-۱-۵
33 نظام احسن به مثابه یکی از مبانی جهان شناسی اقتصاد اسلامی با رویکرد قرآنی (مجله) تالیف فصلنامه اقتصاد اسلامی بهار 1396، دوره 17، شماره 65، صفحه 91-117
34 فساد اقتصادی از دیدگاه اسلام تالیف فصلنامه اقتصاد اسلامی مشترک با آقای خدیوی- متخذ از پایان نامه ایشان که من راهنمایش بودم.
35 قرض الحسنه و اقتصاد اسلامی تالیف مجله بانکداری و اقتصاد اسلامی (18-8-95 ) علمی ترویجی -مشترک با بافرانی
36 اخلاق تجارت در اسلام تالیف مجله بانکداری و اقتصاد اسلامی ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ علمی ترویجی -مشترک به خ انصاری‌فر
37 بررسی مزایا و آثار اجتماعی و اقتصادی اوراق قرض الحسنه تالیف مجله بانکداری و اقتصاد اسلامی ۱۳۹۵/۹/۲۳ علمی ترویجی -مشترک با بافرانی
39 نظریه توزیع از دیدگاه قرآن کریم

 

تالیف
آموزه های قرآنی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

علمی پژوهشی
40 ارتباط بین اقتصاد و اخلاق مبتنی بر نظام مندی معرفت ها ی اقتصادی فصلنامه اقتصاد اسلامی مقاله موظفی 96
41 معرفی نظام سرمایه داری   کانون اندیشه جوان
42 نقد مبانی نظام سرمایه داری   کانون اندیشه جوان
43 قرض الحسنه و اقتصاد مقاومتی فصلنامه اقتصاد مقاومتی علمی ترویجی
44 نهاد قرض الحسنه و دولت اسلامی   مجله بانکداری و اقتصاد اسلامی علمی ترویجی
44- بررسی روش شناسی بنیادین و «

کاربردی علم اقتصاد اسلامی در مقایسه با نام گرایی روش شناختی اقتصاد

» متعارف

  قبسات مشترک با آقای محمد علی فراهانی و پارسانیا (نفر دوم هستم)

c.                   جایگاه «عدالت توزیعی» در الگوی تکاملی نظام هنجاری اسلام

 

  معرفت اقتصاد اسلامی مشترک با آقای خدیوی

سال هشتم، شماره دوم، پیاپی 16، بهار و تابستان 1396

45

d.             الگوی انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام

  فصلنامه اقتصاد اسلامی
46

e.             تاثیر اوراق قرض الحسنه بر رشد اقتصادی از رهگذر توسعه مالی

  معرفت اقتصادی مشترک با آقای بافرانی که نفر اول است
47

 
 

  ترجمه:‌

1 اسلام و چالش‌های اقتصادی (کار گروهی) ترجمه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1384 انگلیسی (کتاب می‌باشد)
2
3 روش‌شناسی اقتصاد اسلامی / انس زرقا ترجمه فصلنامه اقتصاد اسلامی 1382 10 انگلیسی -ترجمه مشترک با آقای ناصر جهانیان
4 امکان استمرار بانکداری اسلامی ترجمه فصلنامه اقتصاد اسلامی 1382 9 انگلیسی از محمود .ا.الجمال
5 حکمت حرمت بهره در وام‌های تولیدی و مصرفی ترجمه فصلنامه اقتصاد اسلامی 1381 6 انگلیسی از محمد نجات‌الله صدیقی
6 قرض‌الحسنه و تعاون ترجمه فصلنامه وام 1377 10 عربی
7 حقوق متقابل قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده ترجمه فصلنامه وام 1378 12 عربی
8 ادله حرمت ربا و استحباب قرض ترجمه فصلنامه وام 1378 11 عربی
9 نظام تامین مالی اسلام و بسیج منابع انسانی در آن ترجمه فصلنامه مفید 1377 13 انگلیسی از م .فهیم خان
10 نظریه مصرف کلان در چارچوب اقتصاد اسلامی ترجمه از کتاب درسهایی از اقتصاد اسلامی – چاپ دانشگاه مفید 1384 مقاله‌ای از کتاب انگلیسی درسهایی از اقتصاد اسلامی

 

شرکت در همایش‌ها :

 

1 اهداف و مبانی مکتبی نظام اقتصاد اسلام دومین کنگره بررسی اندیشه‌های اقتصادی امام خمینی (ره) 1379 خرداد مشترک با آقای سیدحسین میرمعزی

دانشگاه تربیت  مدرس – پژوهشکده اقتصاد

2 ارزیابی عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه در ایران و معرفی راهکارها و ابزارها سومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی 1382
3 عدل الاهی و پایداری توسعه اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم همایش اسلام و توسعه 1384
4 شهید صدر و روش تفسیر موضوعی علمی قرآن کریم با رویکرد اقتصاد اسلامی همایش بین‌المللی شهید صدر 1385
5 جایگاه فلسفه اقتصاد اسلامی همایش علامه آشتیانی 1385
6 خاتمیت و ولایت در پرتو حکمت الهی ‌همایش رسالت و نبوت رسول اکرم ص 1387 دانشگاه مالزیIUM
7 مقاله  ” Science and Religion in the Light of Scientific-Thematic Exegesis of the Holy Quran ششمین کنفرانس بین‌المللی      ISLAM AND THE WORLD-SYSTE دی‌ ماه 1387 به زبان انگلیسی ارائه گردید.

در بنگلادش

8 عدالت اجتماعی- اقتصادی در دیدگاه نهج البلاغه تالیف همایش نهج البلاغه در دانشگاه معارف 1388
9 مبانی انسان شناسی قرآنی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت تالیف همایش علمی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 1388
10 The division of labor in the Light of Two Quranic Principles International human rights and business

January 9-10, 2010     •   Siracusa, Italy

 

دی ماه 1388
11 اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیاد تالیف کنگره ملی اقتصاد مقاومتی اسفند 1393 همراه با ارائه در همایش
12 مبانی جامعه شناختی اقتصاد اسلامی از دیدگاه علامه طباطبایی تالیف همایش ملی المیزان و منطق علوم انسانی 1395

شرکت در کارگاه‌های آموزشی  :

 

1 روش تحقیق دکتر احد فرامرز قراملکی خرداد 1383
2 اخلاق و اقتصاد دکتر جرج اندرلی تابستان 1381 دانشگاه مفید
3 روش تدریس دکتر احمدی و دکتر فیروزی آذر 1382 علوم پزشکی دانشگاه تهران
4 روش‌شناسی علمی در اقتصاد اسلامی دکتر عبدالرحمان یسری خرداد 1382 دانشگاه مفید
5 قواعد فقهی و مقاصد الشریعه دکتر عبدالوهاب ابراهیم ابو سلیمان خرداد 1382.       دانشگاه مفید
6 نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی دانشگاه اصفهان خرداد 1382
7 International human rights and business

An International Workshop

 

Important Information – Mofid University Group

(January 7-11, 2010)

 

دی ماه 1388 کارگاه بین‌المللی در جزیره سیسیل ایتالیا پیرامون حقوق بشر و اقتصاد بین‌الملل – ارائه نظریه تقسیم کار بین‌المللی و حقوق بشر الهی از دیدگاه قرآن کریم .

 

راهنمایی پایان‌نامه:

موضوع دانشجو دفاع
1 اهل بیت در دیدگاه اهل تسنن اعتقاد علی ‌مرکز جهانی علوم اسلامی خرداد 1387 سطح 3-راهنما
2 عدالت اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم اخلاقی جامعه‌ المصطفی 1389 سطح 3-راهنما
3 ابعاد اقتصادی سبکِ زندگی معنوی از دیدگاه اسلام و راهبردهای نهادینه‎سازی آن در شهر مشهد

 

خدیوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1395 دکترا – راهنما
4
5

 

vi.               مشاوره پایان‌نامه:

موضوع دانشجو دفاع
1 آسیب شناسی نظام قرض الحسنه در اقتصاد ایران و ارائه الگوی مطلوب آن روح اله رحیمی بیدگلی دانشگاه علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد شهریور 1392
مبانی کلامی پیشرفت اقتصادی در چارچوب جهان­بینی توحیدی و الحادی از دیدگاه قرآن و روایات انسیه کاشانی دار الحدیث آقای ری شهری 1392
اخلاق تجارت از دیدگاه اسلام رضا شکرزاده چهاربرج دانشگاه معارف اسلامی

 

1390
2 03-بررسی فقهی ضمانت‌بانکی وگشایش‌اعتبار علی سبحانی نیا سطح سه
3 تحلیل آثار اقتصادی اوراق قرض الحسنه بهنام بافرانی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راغب اصفهانی شهریور ماه 1394

 

4

 ارزیابی ها :

موضوع نویسنده تاریخ
1 تحلیل و بررسی مبانی معرفت شناختی و ارزشی علم اقتصادمتعارف و علم اقتصاد اسلامی علی جابری موسسه امام خمینی آذر 1392
2 کتاب جهاد اقتصادی از منظر قرآن محمد عابدی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1390
3 کتاب نقشه راه طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته همان مرکز مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 1391
4 فلسفه نظام اقتصادی سید حسین میرمعزی دانشنامه نبوی 1391
5 کتاب اخلاق اقتصادی از منظر کتاب و سنت دانشگاه معارف 1391
6 فلسفه اخلاق تجارت با رویکردی اسلامی دانشگاه معارف 1391
7 مبانی انسان‌شناسی علوم انسانی اسلامی عبدالکریم عطایی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی 1391
8 طرّاحی یک الگو  برای تولید علم اقتصاد، متناسب با جامعه مسلمین  با رویکرد سیستمی فصلنامه اقتصاد اسلامی 1391
9 بررسی کارکردهای مذهب بر عملکرد اقتصادهای ملی  (مطالعه موردی ایران، هند، اندونزی و غنا) فصلنامه اقتصاد اسلامی 1391
10 تحلیلی بر برخی از  شاخصه‌های اقتصادی مترفین فصلنامه اقتصاد اسلامی
11 طرح یک صندوق چرخشی تعدیل یافته در شرایط تورمی فصلنامه اقتصاد اسلامی 1393
12 نقش نوع دوستی و صبردر عدم بروز پدیده ناسازگاری زمانی در علم اقتصاد متعارف فصلنامه اقتصاد اسلامی 1393
13 اقتصاد مقاومتی و زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی(فرهنگ مقاومت) فصلنامه اقتصاد اسلامی 1393
14 قرض الحسنه، راهبردی برای اقتصاد سالم فصلنامه اقتصاد اسلامی 1394
15 بررسی وجوه اشتراک و تمایز «سنت‌‌‌‌‌‌‌‌های الهی در قرآن» و «اندیشۀ ناتورالیسم» وآثار هر یک بر دانش اقتصاد فصلنامه اقتصاد اسلامی 1394
16 موثرترین زیرساخت های نظری در مدل کسب و کار ( معیشت ) از منظر اسلام فصلنامه اقتصاد اسلامی 1394
17 نقش «قرض» در تحقق همبستگی اجتماعی از منظر قرآن کریم فصلنامه اقتصاد اسلامی 1394
18 بررسی و مقایسه انسان اقتصادی وانسان مسلمان با تاکید بر سه محور عقلانیت، نفع شخصی و انواع ترجیحات فصلنامه اقتصاد اسلامی 1394
19 اخلاق اسلامی و مذهب اقتصادی اسلام فصلنامه اقتصاد اسلامی 1394
20 برآورد عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسه وقفی؛ کاربرد الگوی دو مرحله­ای هکمن فصلنامه اقتصاد اسلامی 1394
21 بررسی رابطه خودگرایی و دیگرگرایی در نظریه اخلاقی سودگرایی (با تکیه بر آراء جان استوارت میل و جرمی بنتام و مقایسه آن با آموزه¬های دینی اسلام) فصلنامه اقتصاد اسلامی 1394
22 ابعاد اقتصادی و مالی حج از دیدگاه قرآن و عترت اولین همایش حج و اقتصاد 1392
23

 

  ک. سخنرانی‌ها

ردیف موضوع سخنرانی محل اریه  تاریخ ارایه
      1 امکان و ضرورت اقتصاد اسلامی دانشگاه رفسنجان 2-2-89
      2 00- – نظام مسائل اقتصاد اسلامی – دوره آموزشی صدر
      3 جلسه نقد و بررسی کتاب رویکرد شناختی در تحلیل اقتصاد اسلامی انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم 12-8-97
      4 نشست ترویجی رابطه اخلاق و اقتصاد بر اساسی نظام‌مندی معرفتهای اقتصادی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 15-3-97
      5

   x.               ج. طرح‌های در دست پژوهش

ردیف عنوان پژوهش تالیف / ترجمه سال شروع سال پایان ملاحظات
1 ویرایش دوم کتاب قرض الحسنه و آثار اقتصادی آن تالیف 1393 1395
2 اخلاق و اقتصاد از دیدگاه قرآن کریم تالیف 1394
3 ترجمه مجموعه مقالات اقتصاد شناختی تالیف 1394
4 نقد مکتب سرمایه داری(مجموعه مقالات) تالیف 1393 1395

     2. فعالیت‌های آموزشی

ردیف درس ارائه شده تعداد واحد سال تدریس محل تدریس ملاحظات
1 اقتصاد خرد 2 3 1383 مرکز جهانی علوم اسلامی کارشناسی
2 کلیات اقتصاد 3 حوزه علمیه قم کارشناسی
3 تاریخ عقاید اقتصادی 1 3 1387 دانشگاه مفید کارشناسی
  4 تاریخ عقاید اقتصادی 2 3 1387 دانشگاه مفید کارشناسی
  5 فقه الاقتصاد فی القرآن 3 1387 جامعه المصطفی ص کارشناسی ارشد
  6 دروس معارف اسلامی 2 1385 دانشگاه تهران کارشناسی
7 دروس معارف اسلامی 2 1382 دانشگاه علوم پزشکی نهران کارشناسی
8 دروس معارف اسلامی 2 1382 دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی
9 دروس معارف اسلامی 2 دانشگاه مفید قم کارشناسی
10 نظام های اقتصادی 3 1388 دانشگاه مفید قم کارشناسی
11 تاریخ عقاید اقتصادی 1 3 1388 دانشگاه مفید کارشناسی
12 تاریخ عقاید اقتصادی 2 2 1388 دانشگاه مفید کارشناسی
13 زبان انگلیسی تخصصی 2 1388 دانشکده علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
14 روش شناسی اقتصاد اسلامی 2 1392 دانشگاه مفید کارشناسی ارشد
15 زبان انگلیسی تخصصی 2 1392 دانشگاه مفید کارشناسی
16 تاریخ عقاید 2 2 1392 دانشگاه مفید کارشناسی
17 نظامهای اقتصادی 3 1392 دانشگاه مفید کارشناسی
18 نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه قرآن کریم 2 1392 جامعه المصطفی کارشناسی
19 فلسفه اقتصاد(عقلانیت ) 2 1393 دانشگاه علامه طباطبایی دکترا
20 تاریخ عقاید اقتصادی 1 2 1393 دانشگاه مفید کارشناسی
21 نظامهای اقتصادی 3 1393 دانشگاه مفید کارشناسی
22 فلسفه اقتصاد 3 1393 جامعه المصطفی دکترا
23 روش شناسی اقتصاد اسلامی 2 1393 دانشگاه مفید کارشناسی ارشد
24 تاریخ عقاید اقتصادی 2 2 1393 دانشگاه مفید کارشناسی
25 زبان انگلیسی تخصصی 2 1393 دانشگاه مفید کارشناسی
26 نظام های اقتصادی 3 1393 دانشگاه مفید قم کارشناسی
27 روش شناسی اقتصاد اسلامی 2 1394 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کارشناسی ارشد
28 روش شناسی اقتصاد اسلامی 2 1394 دانشگاه مفید کارشناسی ارشد
29 تاریخ عقاید اقتصادی 1 3 1394 دانشگاه مفید کارشناسی
30 نظامهای اقتصادی 3 1394 دانشگاه مفید کارشناسی
31 نظام اقتصادی اسلام 2 1394 دانشگاه قم کارشناسی ارشد(برادران)
32 نظام اقتصادی اسلام 2 1394 دانشگاه قم کارشناسی ارشد(خواهران)
33 تاریخ عقاید اقتصادی 1 2 1394 دانشگاه مفید کارشناسی
34 تفسیر موضوعی آیات اقتصادی 2 1395 دانشگاه مفید کارشناسی
35 تاریخ عقاید اقتصادی 1 2 1395 دانشگاه مفید کارشناسی
36 تاریخ عقاید اقتصادی 2 2 1395 دانشگاه مفید کارشناسی
37 نظامهای اقتصادی 3 1395 دانشگاه مفید کارشناسی

l.

m.                  3. فعالیت‌های اجرایی

ردیف عنوان مسئولیت محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان ملاحظات
1 معاونت گروه اقتصاد مرکز پژوهش‌های صدا و سیمای قم ــــ ــــ به مدت یک سال و نیم
2 معاونت تحصیلات تکمیلی مرکز جهانی علوم اسلامی ــــ ــــ به مدت یک سال
  3 مدیر گروه اقتصاد دانشنامه قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1384 1387
4 معاونت موسسه آموزش عالی حکمت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1393

 4. آثار برگزیده در جشنواره‌ها و همایش‌ها

 کتب:

  1. کتاب فلسفه اقتصاد (در پرتو جهان‌بینی قرآن کریم) / کتاب برگزیده جشنواره دین‌پژوهان / 1385؛
  2. پایان‌نامه سطح چهار حوزه علمیه با عنوان «مبانی کلامی – فلسفی اقتصاد اسلامی» / برگزیده کتاب سال حوزه 1386.
  3. کتاب فلسفه اقتصاد (در پرتو جهان‌بینی قرآن کریم) / کتاب فصل زمستان 1387.
  4. کتاب فلسفه اقتصاد (در پرتو جهان‌بینی قرآن کریم) / کتاب برتر جشنواره دانشجویی 1388
  5. کتاب فلسفه اقتصاد (در پرتو جهان‌بینی قرآن کریم)، کتاب سال حوزه ،1388.