مدیریت برنامه ریزی و ارزشیابی پژوهشی

دکتر محسن ردادی
مدیر برنامه ریزی و ارزشیابی پژوهشی و آموزشی

 

سیدمحمد عظیمی
مدیر برنامه ریزی و ارزشیابی پژوهشی و آموزشی