مدیریت سرمایه انسانی، خدمات رفاهی و پشتیبانی

اسلام متقی
مدیر سرمایه انسانی، خدمات رفاهی و پشتیبانی