گروه مطالعات انقلاب اسلامی

کمیل خجسته

مدیر گروه

 

محمود کولیوند

کارشناس گروه

 

اهداف و برنامه‌های کلی:

  • تبیین مبانی نظری، علل و پیشینه‌های تاریخی و اجتماعی و فرآیند تحقق انقلاب اسلامی.
  • تحلیل و تبیین وقایع، مسائل و دستاوردهای انقلاب اسلامی.
  • نقادی مطالعات انقلاب اسلامی و ارزیابی عملکرد متولیان امور.
  • بررسی موانع، آفات و ارائه راهبردهای مناسب در جهت تحکیم، تداوم و تکامل انقلاب و نظام اسلامی.

 

اعضای هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی: