مهدی رحیمی
رئیس مرکز

امین جهانی
کارشناس مرکز

اخبار مرکز

کاربردهای گسترده مدل‌سازی بدن انسان

نشست علمی "استخراج مدل سه‌بعدی بدن انسان از عکس‌های ورودی دو بعدی، و تولید تصاویر دو بعدی از زوایای جدید" برگزار شد.

نشست علمی ارزش های مشترک ادیان الهی در تحریم شبیه سازی انسان برگزار می شود

نشست علمی توسط هسته مطالعات دینی زیست فناوری و مهندسی ژنتیک مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست علمی استخراج مدل سه‌بعدی بدن انسان از عکس‌های ورودی دو بعدی برگزار می شود

روایت های فرامرزی توسط هسته حکمرانی و هوش مصنوعی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه برگزار می‌شود.

راهبردهای حل چالش‌های حکمرانی هوشمند مصنوعی

نشست جامعه‌شناسی حکمرانی هوش مصنوعی و حکمرانی هوشمند مصنوعی با ارائه دکتر سید محمود نجاتی حسینی برگزار شد.

دومین نشست علمی سیاستگذاری و هوش‌مصنوعیِ توضیح‌پذیر برگزار می شود

نشست علمی توسط هسته حکمرانی و هوش مصنوعی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست سیاستگذاری و هوش مصنوعی توضیح‌‌پذیر برگزار شد

بخش اول نشست سیاستگذاری و هوش مصنوعی توضیح‌‌پذیر توسط هستۀ حکمرانی و هوش مصنوعی مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی ابعاد فقهی و حقوقی تعیین توالی ژنتیکی و ویرایش ژن در مواد غذایی توسط هوش مصنوعی برگزار می شود

پنجمین نشست علمی در راستای همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست فناوری» برگزار می شود

نشست علمی جامعه شناسی حکمرانی هوش مصنوعی و حکمرانی هوشمند مصنوعی برگزار می شود

چهارمین نشست علمی در راستای همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست فناوری» برگزار می شود

نشست علمی دلالت‌های نظریه اسلامی فرهنگ در موضوع هدایت خانواده و راهبری نهاد علم برگزار می شود

سلسله نشست‌های دیپلماسی نخبگانی (جهان اسلام): “فرهنگ از دیدگاه اندیشمندان معاصر اسلامی” برگزار می شود

نشست علمی ماهیت فرهنگ در جامعه اسلامی و روش هدایت یا اصلاح آن برگزار می شود

سلسله نشست‌های دیپلماسی نخبگانی (جهان اسلام): “فرهنگ از دیدگاه اندیشمندان معاصر اسلامی” برگزار می شود