مرکز رشد و نوآوری

جناب آقای مهدی رحیمی
رئیس مرکز

 

امین جهانی
کارشناس مرکز

 

با توجه به اهداف و رسالت علمی ـ فکری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و ظرفیت های درخور توجه واحدها و آحاد پژوهشگاهی برای ایفای نقش کارساز و گرهگشا در پیشبرد امور نظام مقدس جمهوری اسلامی و وظائف دستگاهها و نهادهای مختلف کشور، مرکز رشد علوم انسانی اسلامی آبان ماه سال ۱۳۹۶ تاسیس شد.

ماموریت های اساسی این مرکز عبارتند از:

  • تهیه ی طرح تاسیس، تنظیم شرح وظائف، سازمان نما، دستورالعمل ها و برنامه ی فعالیت مرکز و ارائه جهت تصویب و ابلاغ.
  • شناسایی و پیشنهاد افراد صاحب صلاحیت های لازم برای عضویت در ارکان سازمانی مرکز جهت تایید و انتصاب.
  • پیگیری فرایند درون سازمانی و تشریفات قانونی تاسیس مرکز، با توجه به مفاد اساسنامه و مقتضیات اسناد فرادستی پژوهشگاه و مقررات و قوانین جاری کشور.
  • راه اندازی و تمشیت امور مرکز و مدیریت برنامه ها و فعالیت های مرکز.
  • اتخاذ تدابیر لازم در راستای خوداتکایی مرکز نسبت به نیازمندیها و هزینه های جاری آن.