گروه اخلاق اسلامی

دکتر محمد جداری عالی

مدیر گروه

 

عظیم قهرمانلو

کارشناس گروه

 

اهداف و برنامه‌های کلی:

  • کشف و تبیین نظام تربیتی و نظام اخلاقی اسلام.
  • آسیب شناسی تعلیم وتربیت و اخلاق در جامعه ایران.
  • شناخت و نقد مکاتب و نظامهای اخلاقی و تربیتی.
  • جمع‌آوری، تحلیل و نقد تجارب تربیتی و اخلاقی در ایران، جهان اسلام و سایر جوامع بشری.
  • طراحی الگوهای فردی، اجتماعی و نهادی، سازمانی اخلاقی و تربیتی.
  • تبیین مبادی و مبانی نظام اخلاقی و تربیتی اسلام.
  • بازشناسی، نقد و احیاء، باز‌پژوهی و باز پیرایی تراث اخلاقی و تربیتی اسلام.

 

اعضای هیات علمی گروه اخلاق اسلامی:

………………………………………………………………………..

همکار پرتلاش و عضو بازنشسته