دانشنامه سیره نبوی(ص)

دانشنامه نبوی(ص)  گسترده نگاشته‎ای است نظام‌مند حاوی حدود هشتصد و پنجاه مدخل اصلی، که نظام‌های مطلوب رفتاری در حوزه‌های مختلف را با بهره‎گیری از سیره و سنت نبوی‌(ص) استخراج، تبیین و تحلیل می‌نماید. نیاز به یک منبع جامع که تبیین‌کننده نظام‌های مطلوب اسلامی براساس سیره وسنت نبوی، در حوزه‌های مختلف رفتاری باشد، ضرورت تدوین این دانشنامه دانسته شده است.

موضوع دانشنامه نبوی(ص) مطالعۀ نظام‎های رفتاری از دیدگاه پیامبر(ص)،  و موضوع نظام‎های رفتاری، نوع رفتارهاست. به‏ همین علّت، دانشنامه دارای دو بخش اساسی است:

بخش اول: کلیات؛ شامل:

۱ . پیرامون سنت و سیره پیامبر اکرم (ص) ؛ ۲٫ فلسفه نظام های احکام( فقهی – حقوقی،  و اخلاقی)  ۳٫ فلسفه نظام‎های رفتاری؛   ۴٫گزارش تاریخی از نظام سازی های پیامبر

بخش دوم: نظام‎های رفتاری؛

که مجموع آن برحسب ماهیّت، هدف و ضمانت اجرای رفتار، به دو کلان‌نظام «حقوقی» و «اخلاقی» و به حسب موضوع رفتار، به چندین  نظام رفتاری تقسیم می‌گردد: نظام‎های عبادی، تربیتی، قضایی، اجتماعی، سیاسی، جهادی و دفاعی، اقتصادی، مدیریتی، زیست محیطی، آموزشی و پژوهشی.