مشاور راهبردی

حامد رشاد

مشاور راهبردی ریاست پژوهشگاه

 

شرح وظائف مشاور رییس در امور راهبردی عبارتند از:

 

۱.‌ تمرکز بر مطالعه و بررسی مداوم امور کلان و راهبردی پژوهشگاه و مؤسسات وابسته و تابعه؛ با همکاری ذی ربطان؛ به تشخیص ریاست .

۲.‌ رصد و مداقه بر رخدادها و فعالیت‌های مهم‌ حوزه‌های سازمانی گوناگون و ارائه پیشنهاد جهت بهسازی و ارتقاء آن؛ در سطح رویکردها وخطو‌ط‌ مشی؛ در تعامل با مسئولین امر.

  1. معاضدت و مشارکت جدی در اجرای طرح تحول و ارتقاء پژوهشگاه و موسسات تابعه و وابسته.

۴.‌ پایش مستمر قوت‌ها و ضعف‌ها؛ و ظرفیت‌ها و زمینه‌های پیش روی مجموعه، به‌منظور تحقق تام و تمام اهداف و ماموریت‌ها؛ و ایفای نقش موثر پژوهشگاهدر معارک مختلف علمی و فکری.

  1. حضور موثر و فعال در مجامع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر پژوهشگاه، به عنوان عضو یا مدعو، برحسب مورد.
  2. مطالعه و بررسی بر امور ارجاعی از سوی ریاست پژوهشگاه.