مدیریت اسلامی

دکتر علی آقا پیروز

مدیر گروه

حسام رضایی

کارشناس گروه

 

اهداف و برنامه‌های کلی:

  • کشف و طراحی نظام مدیریتی اسلام.
  • تحقیق و تبیین عالمانه مبانی و مباحث اساسی نظام مدیریتی اسلام و ارائه الگوهای کاربردی در قلمرو آن.
  • آسیب‌شناسی نظری و کاربردی نظام مدیریتی ایران.
  • نظریه پردازی در قلمرو مباحث نطام مدیریتی اسلام.
  • بسترسازی برای تحقق کامل نظام مدیریتی اسلام.
  • پایه‌ریزی فقه مدیریت و تحقیق درباره مسائل مستحدثه فقهی در حوزه مدیریت و سازمان.
  • پاسخ‌گویی به شبهات و نیازهای مطرح در باب فقه مدیریت و نظام مدیریتی اسلام؛
  • شناخت و نقد علمی مکاتب و نظام‌های مدیریتی.

 

اعضای علمی هیأت علمی گروه مدیریت اسلامی: