کار ویژه ها

کار ویژه‌ها به آن دسته از فعالیت‌های اساسی اطلاق می‌شود که به صورت روش‌مند و جامع، در پژوهشگاه در جریان است. از باب نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1. طرح گفت‌وگوی علمی انتقادی با مبادی تفکرات جهانی رقیب، از طریق طراحی سطوح و برنامه‌های نظام‌مند.
 2. اجرای طرح تمحض اعضای هیأت علمی و پژوهشگران، از طریق تدوین ساختار موضوعی گروه‌ها، و گرایش‌بندی و گرایش گزینی برای اعضای هیأت علمی و پژوهشگران.
 3. طراحی نظام آموزش «پژوهش‌محورِ پرورش‌مآل» و آغاز اجرای آزمایشی آن.
 4. طراحی و تألیف دانشنامه‌های «نوآورانه ساختار موضوعی».
 5. اشتمال همه تحقیقات بر ساحات یا سطوحی از نوآوری.
 6. آغازگری در مباحث و چالش‌های اندیشه‌ای و ابتکار عمل در موضوعات و رشته‌ها و گروه‌های علمی.
 7. ایفای نقش تأثیرگذار در جریان‌سازی فکری و حوزه‌های مربوط.
 8. طراحی و کاربست مدیریت نوین پژوهش.
 9. جبهه‌گونگی و گفتمان‌وارگی در دین‌پژوهی مجدّد.
 10. فراملّی‌اندیشی.
 11. اجتناب از ورود در مباحث و منازعات سیاسی روزمرّه.
 12. اجرای برنامه‌های مرتبط با سند چشم‌انداز ملی و برنامه‌های پنج‌ساله چهارم توسعه.
 13. برجستگی علمی در برخی حوزه‌های معرفتی همچون فلسفه دین، اقتصاد اسلامی، معرفت‌شناسی، فلسفه‌های مضاف، و روش‌شناسی مطالعات دینی.