دبیرخانه شوراهای تخصصی پژوهشی

مصطفی علیخانی

رییس دبیرخانه شوراهای تخصصی پژوهشی پژوهشگاه

 

  • مدیریت و برگزاری جلسات شورای پژوهشگاه و امور پسینی (صورتجلسات، مصوبات و پیگیری مصوبات).
  • مدیریت و برگزاری جلسات شورای آثار و امور پسینی (صورتجلسات، مصوبات و پیگیری مصوبات).
  • مدیریت و برگزاری جلسات هیأت ممیزه مشترک استان تهران و امور پسینی (صورتجلسات، مصوبات و پیگیری مصوبات).
  • مدیریت و برگزاری جلسات کمیسیون‌های تخصصی هیأت ممیزه مشترک استان تهران و امور پسینی (صورتجلسات، مصوبات و پیگیری مصوبات).
  • مدیریت و برگزاری جلسات کمیته منتخب ارتقای مرتبه علمی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه و امور پسینی (صورتجلسات، مصوبات و پیگیری مصوبات).
  • مدیریت و برگزاری جلسات کمیته دستگاهی هیأت حمایت از کرسی‌ها و امور پسینی (صورتجلسات، مصوبات و پیگیری مصوبات).
  • سایر امور ارجاعی معاون محترم امور پژوهشی و آموزشی