معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

معاونت اداری مالی از سه اداره‌کل به نام‌های اداره‌کل امور اداری، اداره‌کل امور مالی و بودجه، و مرکز نوسازی و توسعه فناوری تشکیل شده است. پشتیبانی و تدارک امکانات اداری، مالی و رایانه‌ای برای بخش‌های مختلف علمی و اداری پژوهشگاه بر عهده این معاونت است.