هیات اجرایی جذب

به منظور انتخاب اعضای هیأت علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی وایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضای هیأت علمی، هیأت اجرایی جذب در پژوهشگاه تشکیل می گردد.

وظایف هیأت اجرایی جذب
۱. شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروههای پژوهشی
۲. انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی
۳. تصمیم گیری در خصوص نحوه چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چهارچوب آئین نامه ها و مقررات مربوطه
۴. اعلام نظر در خصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در پژوهشگاه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی علمی و صلاحیت عمومی
۵. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی
۶. ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب

کارگروههای زیر نظر:
هیأت اجرایی جذب جهت تسریع در روند بررسی جذب، کارگروه های بررسی علمی و عمومی زیر نظر خود تشکیل می دهد:

الف: کارگروه بررسی توانایی علمی
به منظور بررسی توانایی علمی متقاضیان استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی، طرح سربازی و استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه بررسی توانایی علمی در تخصص های مختلف زیر نظر هیأت اجرایی جذب تشکیل می گردد.

ب: کارگروه بررسی صلاحیت عمومی
به منظور بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی، طرح سربازی و استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه بررسی صلاحیت عمومی زیر نظر هیأت اجرایی جذب تشکیل می گردد.