گروه اقتصاد اسلامی

دکتر احمدعلی یوسفی
مدیر گروه

 

حسام رضایی
کارشناس گروه

 

اهداف و برنامه‌های کلی:

  • کشف و تبیین نظام اقتصادی اسلام در قلمرو مبانی بینشی، فلسفی، و ارزشی، اهداف، الگوهای رفتاری افراد،
  • گروه‌ها و دولت در حوزۀ اقتصاد، منطق و ساختار حاکم بر سه عنصر فوق.
  • طراحی نظری سازمانها و موسسات نظام اقتصادی اسلام با توجه به مقتضیات زمان و مکان.
  • بسترسازی علمی جهت تحقق نظام اقتصادی اسلام.
  • تحقیق در زمینه مسایل مستحدثۀ فقهی و نیازهای نوپیدا در حوزۀ اقتصاد.
  • شبهه‌شناسی و پاسخگویی به شبهات مطرح در قلمرو اقتصاد اسلامی.
  • مطالعه تطبیقی و نقد سایر مکاتب و نظام‌های اقتصادی.
  • مطالعات علمی و کاربردی و آسیب‌شناسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران.

 

اعضای هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی:

____________________________________________________________________

همکاران سابق گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه