متن رویدادهای علمی

لزوم انتشار متن دقیق و منقح از رویدادهای مهم پژوهشگاه از یک سو و اهمیت به مخاطب از سوی دیگر ما را بر آن داشت تا ضمن پیاده سازی و ویراست نقد و نظرهای صورت گرفته در همایش ها، نشست ها و کرسی های علمی پژوهشگاه، آرشیو جامعی از متون ارزشمند این رویدادها ایجاد کنیم. در این بخش آخرین متون جمع آوری شده تقدیم می گردد:

دوری از طاغوت، اولین گام برای رسیدن به آزادی سیاسی است

نشست معرفی و نقد کتاب “آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم” به صورت مجازی برگزار شد.

قواعد خاص تفسیر تنزیلی موضوعی

کرسی علمی ترویجی «قواعد خاص تفسیر تنزیلی موضوعی» توسط گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و...

پیامدهای بحران کرونا در روابط بین الملل

کرسی علمی ترویجی «پیامدهای بحران کرونا در روابط بین الملل» توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام...

تحلیل پدیده کرونا بر پایه نظام اسماء الهی

کرسی علمی ترویجی «تحلیل پدیده کرونا بر پایه نظام اسماء الهی » توسط گروه عرفان...

مسئولیت کیفری ناشی از سرایت‌دادن بیماری‌های مسری

کرسی علمی ترویجی «مسئولیت کیفری ناشی از سرایت‌دادن بیماری‌های مسری» توسط گروه فقه و حقوق...

COVID19 و بازخوانی توانایی های سرزمینی

کرسی ترویجی COVID19 و بازخوانی توانایی های سرزمینی برگزار شد

وانهادگی انسان معاصر در غربت غربی و تنهایی او در بلیه ای چون کرونا

کرسی ترویجی وانهادگی انسان معاصر در غربت غربی و تنهایی او در بلیه ای چون کرونا برگزار شد

پاندمی کرونا و مساله حکمرانی جهانی

کرسی ترویجی پاندمی کرونا و مساله حکمرانی جهانی برگزار شد

ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با کرونا

کرسی ترویجی ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با کرونا برگزار شد

ارزیابی رویکردهای جدید الهیاتی درباره بلایای طبیعی و شرور

کرسی علمی ترویجی ارزیابی رویکردهای جدید الهیاتی درباره بلایای طبیعی و شرور برگزار شد