متن رویدادهای علمی

لزوم انتشار متن دقیق و منقح از رویدادهای مهم پژوهشگاه از یک سو و اهمیت به مخاطب از سوی دیگر ما را بر آن داشت تا ضمن پیاده سازی و ویراست نقد و نظرهای صورت گرفته در همایش ها، نشست ها و کرسی های علمی پژوهشگاه، آرشیو جامعی از متون ارزشمند این رویدادها ایجاد کنیم. در این بخش آخرین متون جمع آوری شده تقدیم می گردد:

اهداف سیاست خارجی نظام اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای

کرسی ترویجی اهداف سیاست خارجی نظام اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای برگزار شد

طراحی مدل وحدت آفرینی و وحدت سنجی در مسیر تمدن اسلامی(مدیریت تعارض)

گزارش محتوایی کرسی ترویجی طراحی مدل وحدت آفرینی و وحدت سنجی در مسیر تمدن اسلامی

آسیب شناسی روش پژوهش در مسائل تاریخی

گزارش محتوایی کرسی آسیب شناسی روش پژوهش در مسائل تاریخی

ماهیت استرشادی فطری زندگی اجتماعی در قرآن کریم

کرسی علمی ترویجی «ماهیت استرشادی فطری زندگی اجتماعی در قرآن کریم» توسط گروه قرآن پژوهی...

انتظارات فرهنگی از دولت سیزدهم

نشست علمی «انتظارات فرهنگی از دولت سیزدهم» توسط گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات...

دلالت های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در برنامه هفتم توسعه

نشست علمی «دلالت های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در برنامه هفتم توسعه» توسط مرکز...

دوری از طاغوت، اولین گام برای رسیدن به آزادی سیاسی است

نشست معرفی و نقد کتاب “آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم” به صورت مجازی برگزار شد.

قواعد خاص تفسیر تنزیلی موضوعی

کرسی علمی ترویجی «قواعد خاص تفسیر تنزیلی موضوعی» توسط گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و...

پیامدهای بحران کرونا در روابط بین الملل

کرسی علمی ترویجی «پیامدهای بحران کرونا در روابط بین الملل» توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام...

تحلیل پدیده کرونا بر پایه نظام اسماء الهی

کرسی علمی ترویجی «تحلیل پدیده کرونا بر پایه نظام اسماء الهی » توسط گروه عرفان...