موسسه فرهنگی پیوست نگاری افق

امیر گروسی
مدیر عامل موسسه پیوست نگاری افق

اهم وظایف مدیرعامل عبارت است از:

  1. تهیه‌ی سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های موردنیاز جهت فعالیت‌های مؤسسه و ارائه به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.
  2. تدبیر اجرایی و نظارت بر فرآیند تهیه، تحقق و سنجش کامیابی پیوست‌‌های فرهنگی برای طرح‌های کلان و مصوب کشور.
  3. برقراری ارتباط و تعامل بینادستگاهی با مؤسسات دولتی و غیردولتی ذی‌ربط، برای شناسایی ظرفیت‌ها و استخدام آن در جهت تحقق اهداف و وظایف مؤسسه.
  4. تهیه‌ی مجموعه‌ی ضوابط، آیین‌نامه‌ها‌ و نظام‌نامه‌های لازم برای فعالیت‌های مؤسسه و طرح در هیأت مدیره، برای تصویب.
  5. تهیه‌ی پیش‌نویس برنامه و بودجه‌ی پنج ساله و سالانه‌ی مؤسسه و طرح در هیأت مدیره، برای تصویب.
  6. تهیه‌ی دستور، تشکیل جلسات شورای علمی و هیأت مدیره‌ی مؤسسه و تنظیم صورتجلسات، و پیگیری مصوبات آن.
  7. ایجاد ارتباط سازمانی مناسب با حوزه‌های مختلف پژوهشگاه، از جمله معاونت امور پژوهشی و آموزشی و معاونت اداری مالی، جهت تسهیل و پیگیری امور مؤسسه.
  8. اجرای موارد ارجاعی از سوی شورا، هیأت مدیره، و ریاست پژوهشگاه و نیز پیگیری سایر امور مقتضی شأن مدیرعامل.
  9. تنظیم گزارش عملکرد فصلانه و سالانه‌‌ی مؤسسه و ارائه به ریاست پژوهشگاه.

معرفی موسسه

نظر به تاکید رهبری فرهمند انقلاب اسلامی در دیدار با اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۶ مبنی بر لزوم مهندسی فرهنگی و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های اقتصادی، عمرانی و اجرایی کشور و لازم الاجرا بودن آن برای تمام دستگاه‌ها و با عنایت به این که اجرای صحیح و تسهیل کننده این رهنمود رهبری و سیاست ملی، مستلزم تولید مبانی نظری ، ادبیات علمی کافی و نیز شناخت میدانی از عرصه های تناسب طرح‌ها و فعالیت‌های اجرایی مختلف در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تغییرات فرهنگی جامعه است، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در راستای فعالیت‌های خود در زمینه مهندسی فرهنگی، اقدام به تاسیس«موسسه پیوست نگاری فرهنگی » در سال ۱۳۸۹ نموده است تا از این رهگذر به صورت سازمان یافته، اندوخته‌های علمی خود و سایر صاحب نظران کشور را در اختیار مدیران اجرایی کشور قرار دهد.

اهداف
۱. تهیه و اجراء پیوستنگاری فرهنگی
۲. ارایهی مشاوره و خدمات نظارتی در زمینه پیوستنگاری فرهنگی
۳. تولید و توسعه‌ی ادبیات علمی مبتنی بر مبانی دینی، قانون اساسی و مقررات جاری کشور، در حوزه‌ی فرهنگ، مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی، پیوست نگاری فرهنگی و اخلاق حرفه‌ای و کاربردی
۴. پیگیری و تحقق رهنمودهای رهبر فرهمند انقلاب اسلامی در زمینه‌ی مهندسی فرهنگی و پیوست نگاری فرهنگی برای طرح‌های مهم اجرایی.

رئوس برنامه های آتی
۱. جمع آوری و فرآوری اطلاعات و ادبیات علمی و تجارب موجود در میان دیگر ملل و ممالک، در زمینه‌ی پیوست نگاری فرهنگی برای شؤون حیاتی و بخش‌های مختلف جامعه.
۲. پژوهش و تولید دانش نظری و کاربردی در مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی و پیوست نگاری فرهنگی.
۳.  عرضه‌ی خدمات علمی و پژوهشی در زمینه‌های فرهنگ مشاوره‌ی کاربردی در زمینه‌ی طراحی و اجرای پیوست‌های فرهنگی به بخش‌های مختلف دولتی، عمومی و خصوصی و طرح‌های صنعتی، تجاری، عمرانی و …
۴. ممیزی و ارایه‌ی خدمات نظارتی در جهت حسن اجرای پیوست فرهنگی به مراجع مسیول کشوری و کارفرمایان.
۵.  برگزاری دوره‌های آموزشی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت و برپایی کارگاه‌های مهارت آموزی در راستای تحقق طرح‌های مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی.
۶.  ارایه‌ی خدمات پیمان مدیریت برای اجرای طرح‌های فرهنگی، اصلاح فرهنگ سازمانی و سایرمباحث و امور مرتبط
۷. برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های علمی و فرهنگی محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی یا مشارکت و شرکت در آن‌ها، به منظور توسعه مباحث معرفتی و کاربردی و تبادل اطلاعات و اندیشه و ارایه‌ی خدمات در حوزه‌ی فعالیت موسسه.
۸.  تالیف و انتشار مجلات و کتب نرم‌افزارهای مورد نیاز و مرتبط با حوزه‌ی فعالیت موسسه.
تاکنون این موسسه وابسته به پژوهشگاه، پیوست نگاری برخی از طرح های کلان و مهم کشور از جمله
– پیوست فرهنگی پل خلیج فارس
– پیوست فرهنگی شبکه تعاملی
– پیوست فرهنگی مدارس خاص
– پیوست فرهنگی معماری مدارس
را برعهده گرفته است.