مشاور طراحی و برنامه ریزی

مشاورت طراحی و برنامه‌ریزی به دلیل ضرورت ایجاد تحول در نظام تصمیم‌سازی، روند طراحی و برنامه‌ریزی راهبردی، و ارتقاء پویایی سازمانی، و لزوم پایش و سنجش پیوسته‌ی پیشرفت برنامه‌های مصوب واحدهای پژوهشگاه و مؤسسات وابسته و تابعه در سال ۱۳۹۶ ایجاد شد.

این مشاورت با انجام وظایف محوله تلاش می‌کند پژوهشگاه را در رسیدن به اهداف خود از جمله در تأمین نیازهای علمی و فکری کشور و تحقق رهنمودهای راهبردی رهبر فرهمند انقلاب اسلامی(دام ظله الوارف) ایفای کمک نماید.

 

 • شرح وظائف مشاور طراحی و برنامه‌ریزی عبارتند از:
  ۱.‌ مطالعه و کارشناسی در زمینه‌ی هدفگزینی، وظائف‌نگاری، سازمان‌پردازی، خط‌مشی‌گذاری، برای واحدهای پژوهشگاه و مؤسسات وابسته و تابعه، و چشم‌اندازنویسی و تهیه‌ی نقشه‌ی راه تحقق آن، با همکاری مدیران ذی‌ربط، و ارائه به ریاست پژوهشگاه، جهت تأیید یا ارجاع به مراجع تصمیم‌گیری، برحسب مورد.
  ۲.‌ رصد پیوسته‌ی اوضاع و عرصه‌های علمی و فکری و مسئله‌شناسی روزآمد، همچنین آینده‌نگری و آینده‌نگاری در زمینه‌های کلان و راهبردی، با توجه به اهداف و وظائف پژوهشگاه، اولویت‌سنجی روزآمد در زمینه‌ی فعالیت حوزه‌های سازمانی گوناگون، با همکاری مدیران ذی‌ربط هر واحد، و ارائه به رییس پژوهشگاه برای تصویب در مراجع تصمیم‌گیری.
  ۳. تلفیق و تعدیل برنامه‌ها و تنظیم برنامه‌ی عملیاتی سالانه و دوره‌ای پژوهشگاه، و ارائه به ریاست پژوهشگاه برای ارجاع به مراجع تصمیم‌گیر جهت تصویب.
  ۴. دستورنامه‌نویسی و فرایندنگاری اجرایی برای تحقق راهبردها، برنامه‌ها و طرح‌های مصوب با همکاری مسئولان مربوط.
  ۵.‌ بازنگری دوره‌ای راهبردها، برنامه‌ها و طرح‌های نیازمند تجدیدنظر، همچنین بررسی تغییرات میان‌دوره‌ای برنامه‌ها، براساس درخواست مدیران ذی‌ربط سازمانی یا با مشورت آنان.
  ۶.‌ رصد و سنجش میزان انطباق و انحراف فعالیت واحدها از برنامه‌های ابلاغی، و تهیه‌ی گزارش عملیاتی نوبه‌ای و نهایی از پیشرفت هریک از آنها.
  ۷.‌ بازخوردسنجی میدانی (سنجش میزان اثربخشی و کارساز بودن) برنامه‌ها و فعالیت‌های واحدها در تحقق اهداف و وظائف پژوهشگاه.
  ۸.‌ تهیه‌ی اصول سیاست‌های دوره‌ای حاکم بر برنامه‌های پنجساله‌ی پژوهشگاه پیش از برنامه‌نویسی هر دوره با همکاری مسئولان مربوط، و ارائه برای تصویب؛ همچنین ارزیابی میزان موفقیت برنامه‌های پنجساله و تنظیم گزارش جامع و نهایی در پایان بازه‌ی اجرایی هر برنامه.
  ۹.‌ تنظیم نظامواره‌ی جامع برنامه‌نویسی پژوهشگاه، و پیگیری تنظیم و تصویب به هنگام برنامه‌های سالانه و دوره‌ای، از رهگذر تعامل سازنده و پویا با واحد‌های مختلف و موسسات وابسته و تابعه.
  ۱۰.‌ آسیب‌شناسی «سازمانی»، «برنامه‌ای»، «عملکردی» و «بروندادی» حوزه‌های سازمانی مختلف، و چاره‌جویی و ارائه‌ی راهکارهای لازم برای اصلاح و ارتقا، نوسازی و بهسازی، و نیز تقویت رویکرد انقلابی و جهادی در واحدهای پژوهشگاه (تمرکززدایی مدیریتی، کاهش دیوان‌سالاری، ساده‌سازی مراودات بینابخشی، و تجمیع نظامند اطلاعات، در جهت افزایش شفافیت، سرعت و سهولت در روند امور و تقویت خلاقیت در بخش‌های سازمانی و ارتقای کمی و کیفی آثار)، با همکاری مسئولان مربوط.
  ۱۱.‌ نظارت فرایندی کلان بر واحدهای سازمانی و موسسات وابسته و تابعه، و ارائه‌ی پیشنهادهای لازم در جهت ارتقای کارآمدی سامانه‌های نظارتی و سنجشی مصوب.
  ۱۲.‌ خودشناسی فعال و پیوسته‌ی مجموعه، از رهگذر تحلیل قوت‌ها، ضعف‌ها، ظرفیت‌ها و زمینه‌ها، به‌منظور بهره‌برداری حداکثری از استطاعتها و استعدادهای موجود، در جهت نقش‌آفرینی مؤثرتر پژوهشگاه در عرصه‌های علمی و فکری کشور و مواجهه‌ی مناسب با تهدیدهای فرهنگی.
  ۱۳.‌ رصد نهادهای متناظر با حوزه‌های فعالیتی پژوهشگاه، و شناخت ابتکارات و موفقیت‌های آنان در عرصه‌های مختلف و امکان‌سنجی بومی‌سازی تجارب دستگاه‌ها، متناسب با اقتضائات پژوهشگاه.
  ۱۴. حضور موثر و فعال در مجامع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر پژوهشگاه، به عنوان عضو یا مدعو، برحسب مورد.