برچسب: روزبه زارع

کرسی ترویجی نقشه مفهومی علم‌گرایی و برخی مفاهیم مرتبط

کرسی علمی ترویجی «مفهوم علم‌گرایی و برخی مفاهیم مرتبط» توسط گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

آثار فارسی در حوزه فلسفه تکرار مکررات است

گفتگوی روزبه زارع عضو هیات علمی گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه با خبرگزاری کتاب درخصوص آثار فلسفی.

علم‌گرایی و طبیعی‌گرایی

یادداشت دکتر رزوبه زارع عضو هیات علمی گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه با عنوان علم گرایی و طبیعت گرایی.

برخی مفاهیم مرتبط با علم‌گرایی

یادداشت دکتر روزبه زارع عضو هیات علمی پژوهشگاه با عنوان برخی مفاهیم مرتبط با علم‌گرایی مانند مادی­‌گرایی، فیزیکی­‌گرایی، طبیعی­‌گرایی و نسبت آنها.

علم‌گرایی و انواع آن

یادداشت دکتر روزبه زارع عضو هیات علمی گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه در خصوص انواع علم‌گرایی.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی