برچسب: روزبه زارع

فضای سایبر، نمود کنونی رؤیای انسان غربی

نشست علمی با موضوع “فضای سایبر و بسط تمدن غربی” توسط گروه غرب‌شناسی در راستای همایش معرفی، تحلیل و نقد فرهنگ غرب برگزار شد.

تبیین و بررسی اسلام‌شناسی از منظر غرب

شست «اسلام‌شناسی از منظر غرب» توسط گروه غرب‌شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه به صورت حضوری برگزار شد.

نشست علمی اسلام‌شناسی از منظر غرب

نشست علمی با موضوع “اسلام‌شناسی از منظر غرب” توسط گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه برگزار می شود.

نشست علمی تصرف شناختی و تلاطمات اجتماعی

نشست علمی “تصرف شناختی و تلاطمات اجتماعی” توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه در کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی ایمان و معرفت از نظر کانت

کرسی علمی ترویجی «ایمان و معرفت از نظر کانت» توسط گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی