برچسب: روزبه زارع

آثار فارسی در حوزه فلسفه تکرار مکررات است

گفتگوی روزبه زارع عضو هیات علمی گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه با خبرگزاری کتاب درخصوص آثار فلسفی.

علم‌گرایی و طبیعی‌گرایی

یادداشت دکتر رزوبه زارع عضو هیات علمی گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه با عنوان علم گرایی و طبیعت گرایی.

برخی مفاهیم مرتبط با علم‌گرایی

یادداشت دکتر روزبه زارع عضو هیات علمی پژوهشگاه با عنوان برخی مفاهیم مرتبط با علم‌گرایی مانند مادی­‌گرایی، فیزیکی­‌گرایی، طبیعی­‌گرایی و نسبت آنها.

علم‌گرایی و انواع آن

یادداشت دکتر روزبه زارع عضو هیات علمی گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه در خصوص انواع علم‌گرایی.

پیشینه و تاریخچه علم‌گرایی

یادداشت دکتر روزبه زارع عضو هیات علمی گروه غرب‌شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی با موضوع پیشینه و تاریخچه علم‌گرایی.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی