برچسب: گروه اقتصاد اسلامی

احمدعلی یوسفی

استاد گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: اقتصاد تعاون دریافت رزومه: CV Yousefi پست الکترونیکی:  economy.eslamic@gmail.com     سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع...

سیدحسین میرمعزی

دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: مذهب(مکتب) اقتصادی اسلام دریافت رزومه:CV Mirmoezi پست الکترونیکی:  h.mirmoezi@gmail.com   سوابق شغلی: ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت...

سیدعباس موسویان

استاد گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: مالی و بانکداری اسلامی دریافت رزومه:CV Mosavian پست الکترونیکی:  samosavian@yahoo.com   سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت...

علی اصفر هادوی‌نیا

دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: اقتصاد بخش خیرخواهانه (اقتصاد بخش سوم) دریافت رزومه: CV Hadavinia پست الکترونیکی:‌  alihadavinia@gmail.com   فعاليت‌هاي پژوهشي كتاب‌هاي...

ناصر جهانیان

عضو گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اقتصادی دریافت رزومه:  CV Jahanian پست الکترونیکی:  nhj1337@yahoo.com سوابق تدریس تدریس...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی