ناصر جهانیان

عضو گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اقتصادی

دریافت رزومه:  CV Jahanian

پست الکترونیکی:  nhj1337@yahoo.com

سوابق تدریس
 1. تدریس اصول فقه، معالم‌الاصول، صمدیه، المنطق در حوزه علمیه قم
 2. تدریس معارف اسلامی، اخلاق اسلامی، تاریخ اسلام، و ریشه‌های انقلاب اسلامی در دانشگاه‌های علامه طباطبایی تهران، و شهید بهشتی تهران، و دانشگاه آزاد اسلامی نراق در سال‌های ۱۳۷۸-۱۳۷۳
 3. تدریس نظام اجتماعی اسلام، و نظام اقتصادی اسلام در مرکز جهانی علوم اسلامی قم
 4. تدریس دروس اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، مالیه عمومی، اقتصاد توسعه، پول و ارز و بانکداری، سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی، و کلیات علم اقتصاد در دانشگاه‌های مفید قم، آزاد اسلامی نراق و قم، و مرکز جهانی علوم اسلامی قم، و دوره دکتری تبلیغ حوزه علمیه قم.
 5. مشاوره پایان‌نامه‌های مدرسه فقه و اصول مرکز جهانی علوم اسلامی قم
 6. تدریس شرح لمعه در جامعه المصطفی العالمیه قم

فهرست مقالات

الف) مقالات چاپ‌شده
 1. بنیادهای توسعه اقتصادی عادلانه در اسلام، اقتصاد اسلامی، بهار ۱۳۸۶، شماره ۲۵.
 2. مبانی، اهداف و جایگاه وقف در مکتب اقتصادی اسلام شماره ۴۲ تابستان ۹۰ ، اقتصاد اسلامی.
 3. مصرف فراگیر و پایدار در سایه آموزه‌های توسعه اسلامی، اقتصاد اسلامی، تابستان ۱۳۸۸، شماره ۳۴.
 4. پیشرفت عادلانه و وظایف دولت دینی، اقتصاد اسلامی، پاییز ۱۳۸۸، شماره ۳۵.
 5. نظریه جامع عدالت، فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه دین، دانشگاه پردیس قم، تابستان ۱۳۸۹، سال هفتم، شماره ششم.
 6. بررسی فقهی اقتصادی مالکیت وقف، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال دهم، شماره ۳۸، تابستان ۱۳۸۹.
 7. معیارهای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد، فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی، سال پانزدهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۹.
 8. مفهوم،‌ مبانی، فلسفی و حقوقی و اصول عدالت، دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی، کتاب دومین نشست اندیشه‌های راهبردی، عدالت، تهران، انتشارات پیام عدالت، ۱۳۹۰.
 9. جایگاه وقف در توسعه اقتصادی، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی ارائه شده در همایش بین‌المللی وقف و تمدن اسلامی(مجموعه سه جلدی، جلد دوم)، انتشارات اسوه، پائیز ۱۳۸۷.
 10. پیشرفت و وظایف دولت دینی، معرفت سیاسی، بهار و تابستان ۱۳۸۸، شماره ۱.
 11. نقش دولت در توسعه از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)، سمینار اسلام و توسعه، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲
 12. جهانی‌شدن اقتصاد و نیاز به دکترین مهدویت، انتظار موعود، شماره ۱۷، پائیز و زمستان ۱۳۸۴
 13. جهانی‌سازی، عدالت اقتصادی و مهدویت، انتظار موعود، شماره ۱۴، زمستان ۱۳۸۳
 14. جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی، اقتصاد اسلامی، بهار ۱۳۸۰، شماره ۱.
 15. اقتراح امنیت اقتصادی، اقتصاد اسلامی، تابستان ۱۳۸۰، شماره ۲.
 16. تحول مفهوم توسعه، و ارتباط آن با دین، قبسات، شماره ۷
 17. فردگرایی در نظام سرمایه‌داری، کتاب نقد، شماره ۱۱
 18. مسأله توزیع در نظام سرمایه‌داری، کتاب نقد، شماره ۱۱
 19. علل نابرابری در جوامع توسعه‌یافته و کم‌تر توسعه‌یافته، اقتصاد اسلامی، پاییز ۱۳۸۱، شماره ۷.
 20. روش‌شناسی اقتصاد اسلامی، محمد انس زرقاء، ترجمه: ناصر جهانیان، و علی‌اصغر هادوی‌نیا، اقتصاد اسلامی، تابستان ۱۳۸۲، شماره ۱۰.
 21. فقرزدایى، چالشها و راهبردهاى اسلامى، اسماعیل سراج الدین / ترجمه: ناصر جهانیان، اقتصاد اسلامی، زمستان ۱۳۸۲، شماره ۱۲.
 22. شاخص توسعه انسانی اخلاقی کشورهای اسلامی، همایون در و سعیده اتیتی، ترجمه: ناصر جهانیان، اقتصاد اسلامی، تابستان ۱۳۸۲، شماره ۱۰، پاییز ۱۳۸۲، شماره ۱۱.
 23. اهداف کلی شریعت اسلامی، (کتاب مجموعه مقالات) درسهایی در اقتصاد اسلامی، ترجمه: جمعی از دانش‌آموختگان دانشگاه مفید(… ناصر جهانیان)، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۴.
 24. بررسی دیدگاه شهید صدر در مورد رشد اقتصادی عادلانه، ارائه شده به همایش بین‌المللی دیدگاه اقتصادی شهید صدر، سال ۱۳۸۵
 25. رشد اقتصادی عادلانه موافق فقرا از دیدگاه اسلام، ارائه شده به همایش اسلام و توسعه اقتصادی، دانشگاه شهید مدرس، سال ۱۳۸۵.
 26. دغدغه‌های اقتصادی و برداشت‌های تفسیری علامه شعرانی (ره)، اندیشه‌نامه علامه شعرانی، ج ۲، به کوشش عبدالحسین خسروپناه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۰.
 27. تعریف و جایگاه امنیت اقتصادی در اسلام، فصلنامه علمی- ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی، سال اول، شماره اول، زمستان ۱۳۹۱.
 28. تعریف الوقف و ثمراته، فصلنامه علمی پژوهشی فقه اهل‌البیت، شماره ۶۳، ۱۴۳۲ ه/۲۰۱۱ م.
 29. اسلام و راه‌کارهای بهینه‌سازی مصرف، فصلنامه علمی پژوهشی کوثر معارف، سال ششم، شماره ۱۴، تابستان ۱۳۸۹.
 30. نقد الگوی توسعه انسانی و پیشنهاد راهبردهای اصلاحی، اقتصاد اسلامی، سال دوازدهم، شماره ۴۶، تابستان ۱۳۹۱.
ب) مقالات در دست چاپ
 1. نگاه دینی به بهره‌وری در بخش کشاورزی، ارائه شده در همایش الگوی مصرف، وزارت جهاد کشاورزی، سال ۱۳۸۹.
 2. توسعه اقتصادی در قرآن کریم، دانشنامه قرآن‌شناسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۹.
 3. نظام سرمایه‌داری و تمدن غرب، پژوهشکده نور، جامعهالمصطفی‌العالمیه، ۱۳۸۹.
 4. جایگاه فقه در طراحی راهبرد توسعه عادلانه، ناصر جهانیان و سید عباس موسویان، ارائه شده در دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹، دانشگاه فردوسی مشهد.

فهرست کتب

الف) کتب چاپ‌شده
 1. اهداف توسعه با نگرش سیستمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال ۱۳۸۲، ۳۶۰ صفحه، در جشنواره اقتصاد اسلامی مورد تقدیر واقع شد(تألیف)
 2. آسیب‌شناسی توسعه اقتصادی، همان، سال ۱۳۷۷، چاپ محدود(تألیف)
 3. چالش فقر و غنا در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، همان، سال ۱۳۸۱(تألیف)
 4. امنیت اقتصادی، همان، سال ۱۳۸۱، و ۱۳۸۶؛ به چاپ دوم رسید(تألیف)
 5. اسلام و رشد عدالت محور، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال۱۳۸۸، ۶۳۷ص، (تألیف)
 6. اسلام و چالش اقتصادی، محمد عمر چپرا، مترجمین: … و ناصر جهانیان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۴، و ۱۳۸۶(از عربی به فارسی ترجمه شده است)
 7. توسعه در آینه تحولات، سیدهادی عربی، و علیرضا لشکری، سمت، ۱۳۸۳، لازم به ذکر است که سه فصل از این کتاب با همکاری من نوشته شده است.
 8. دولت در اقتصاد از دیدگاه شهید صدر(ره)، نقش دولت در اقتصاد، مجموعه مقالات، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۱.
 9. مجموعه مقالات اصلاح الگوی مصرف از منظر اقتصاد اسلامی، تدوین‌کننده: ناصر جهانیان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،
ب) کتب در دست چاپ‌

امنیت اقتصادی از دیدگاه اسلام و راهبردهای آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۹۲.

ج) فهرست مقالات و پروژه‌های مطالعاتی آینده

 1. نهاد وقف، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۲.
 2. مباحث مقدماتی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اقتصادی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

آشنایی با زبان‌های خارجه

عربی، از لحاظ ترجمه: خوب؛ از لحاظ مکالمه: ضعیف.

انگلیسی، از لحاظ ترجمه: خوب؛ از لحاظ مکالمه: ضعیف.

شرکت در همایش‌های داخلی و بین‌المللی

 1. همایش بین‌المللی دیدگاه اقتصادی شهید صدر(ره)، دانشگاه مفید قم، ۱۳۸۵، ارائه مقاله.
 2. همایش اسلام و توسعه اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۵، ارائه مقاله.
 3. همایش بین‌المللی وقف و تمدن اسلامی، اصفهان، ۱۳۸۷، ارائه مقاله.
 4. همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۹، ارائه مقاله.
 5. همایش پیشرفت و دولت دینی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ۱۳۸۸، ارائه مقاله.
 6. نشست علمی بهره‌وری از دیدگاه فقه اقتصادی اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، خرداد ۱۳۸۹.

عضویت در انجمن‌های علمی و بین‌المللی/ شوراهای علمی، آموزشی، فرهنگی، ملی یا بین‌المللی

 1. عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 2. عضو هیئت تحریریه مجله اقتصاد اسلامی از ابتدا تا سال ۱۳۸۶
 3. عضو هیئت مشاور مجله اقتصاد اسلامی از سال ۱۳۸۶
 4. عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
 5. عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰.

جوایز علمی

 1. حائز رتبه دوم امتحانات عمومی حوزه علمیه قم در پایه ۵، سال ۱۳۶۵.
 2. کتاب اهداف توسعه با نگرش سیستمی در جشنواره اقتصاد اسلامی دانشگاه تربیت مدرس تهران، سال ۱۳۸۴ مورد تقدیر قرار گرفت.
 3. مقاله جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی، در جشنواره علامه طباطبایی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال ۱۳۸۰ در بین مقالات اقتصاد اسلامی دوم شد.
 4. کتاب اسلام و رشد عدالت‌محور در کتاب سال حوزه، سال ۱۳۸۹ شایسته تقدیر شد.

مسئولیت‌های علمی اجرایی

 1. دبیر گروه فقه اقتصادی مدرسه فقه و اصول جامعهالمصطفی‌العالمیه قم از سال ۱۳۸۴تا ۱۳۸۹.
 2. مسئول حلقه توسعه اقتصادی اسلامی انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم، و مسئول سه نشست علمی در مورد مبانی کلامی، اخلاقی، و فقهی الگوی توسعه اسلامی- ایرانی، رابطه توسعه و عدالت، و شاخص‌های اقتصادی این الگو به سفارش سازمان برنامه‌ریزی راهبردی رئیس جمهوری؛ سال ۱۳۸۷.
 3. دبیر علمی مجموعه مقالات اصلاح الگوی مصرف، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۸.
 4. عضو شورای علمی گروه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تا سال ۱۳۹۰.
 5. عضو شورای علمی گروه الگوی اسلامی ایرانی عدالت در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تا سال ۱۳۹۰.
 6. عضو شورای علمی گروه اقتصاد در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.