برچسب: معرفت شناسی

کرسی ترویجی هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی عقل در نگره تفکیک

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت مجازی

بحثی در معرفت‌شناسی فضای سایبر

نوشتاری از دکتر مهدی عباس زاده با عنوان بحثی در معرفت‌شناسی فضای سایبر منتشر شد

کرونا و تکثرگرایی معرفتی

دکتر مهدی عباس زاده عضو هیأت علمی گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   اخیراً جایی در فضای مجازی اظهار شده...

ذات گرایی جدید همان ذات گرایی ارسطویی است

کرسی علمی ترویجی ذات گرایی قدیم و گذر به ذات گرایی جدید توسط گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی با حضور صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.

کرسی ذات‌گرایی قدیم و گذر به ذات‌گرایی جدید برگزار می‌شود

کرسی علمی ترویجی «ذات‌گرایی قدیم و گذر به ذات‌گرایی جدید» توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی