علی‌آقا پیروز

استادیار گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض:‌ نظام اداری اسلام

دریافت رزومه: CV Piroz

مشخصات فردی

نام:  علی آقا

نام خانوادگی: پیروز

آخرین رتبه علمی: …استادیار

آخرین پایه علمی:  ۱۶

تلفن محل کار:  ۳۷۶۰۳۵۷۲

پست الکترونیکی (E-mail): .  Apzsqom@gmail.com

 

 1. سوابق تحصیل دانشگاهی/حوزوی
ردیف مقطع رشته محل سال اخذ مدرک
۱ اتمام سطح۳ و شرکت در درس خارج (۱۰ سال ) فقه و اصول حوزه علمیه قم از سال ۶۲ تا ۸۰
۱ کارشناسی ارشد مدیریت دولتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۷۹
۲ دکتری مبانی فقه و حقوق پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ۱۳۹۲
۳

 

 1. دفاع از پایان‌نامه و رساله دانشگاهی/حوزوی۹
ردیف ۹ مقطع سال دفاع
۱ خودکنترلی در سازمان از منظر آموزه های اسلامی ارشد ۱۳۷۹
۲ بررسی فقهی مدیریت های بانوان از دیدگاه فقهی امام خمینی ره دکتری ۱۳۹۲
۳

 

 1. تحقیقات و آثار
ردیف عنوان تحقیق/اثر وضعیت انتشار تحقیق

(منتشرشده/ در دست انتشار)

محل انتشار/ سال چاپ
۱ مدیریت علوی(همکار) منتشر شده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
۲ مدیریت در اسلام(مجری) منتشر شده //   //   //
۳ رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی (همکار) منتشر شده //   //   //
۴ رویکرد مدیریتی به رهبری امام خمینی منتشر شده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵ متن درسی  مدیریت در اسلام منتشر شده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
۶ پرتوی از مدیریت امام خمینی منتشر شده پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی قم
۷ بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی منتشر شده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

۸ رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی منتشر شده  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
۹ خوشه ای از زبان خوش در دست انتشار مرکز پژوهش های پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۰ مدیریت جهادی منتشر شده ۱۳۹۷
۱۱ موفقیت / رویکرد مدیریتی منتشر شده پژوهشگاه  حوزه  و دانشگاه
۱۲ طراحی الگوی مدیریت عملکرد سازمانی سپاه بر اساس آموزه های اسلامی بصورت محدود منتشر شده پژوهشگاه علوم انسانی اسلامی امام صادق(ع)
۱۳ نظام اداری اسلام(مبانی ، اصول و اهداف) تحقیق (مراحل پایانی) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

 1. مقالات پژوهشی
ردیف عنوان وضعیت مقاله

(منتشرشده/ در دست انتشار)

محل انتشار/ سال انتشار
۱ شاخص های بصیرت در رهبری امام خمینی منتشر شده فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی

شماره ۲۹- ۱۳۹۱

۲ بررسی فقهی مدیریت بانوان در آیینه وحی منتشر شده فصلنامه علمی پژوهشی متین شماره ۵۴- ۱۳۹۱
۳ تفویض ولایت از سوی فقیه و لزوم احراز عدالت مدیران منتشر شده فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم (ع) شماره ۷۶- ۱۳۹۵
۴ بررسی روایی مدیریت زنان منتشر شده مجله راهبردی  علمی پژوهشی مدیریت زنان شماره ۷۲- ۱۳۹۶
۵ فلسفه مدیریت اسلامی منتشر شده فصلنامه علمی پژوهشی قبسات شماره ۸۳- ۱۳۹۶
۶ بررسی  جواز مدیریت های زنان بر اساس آیه قوامون منتشر شده مجله علمی پژوهشی مطالعات جنسیت و خانواده -سال چهارم شماره ۱- ۱۳۹۶
۷ تبیین جایگاه شاخص های نرمش و رفق در مدیریت اسلامی منتشر شده فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی دانشگاه امام حسین(ع)- ۱۳۹۸
۸ فهم رفتار سازمانی مبتنی بر فقه منتشر شده مجله علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی چاپ شد- ۱۳۹۸
۹ تبیین نظری نیت و جایگاه آن در عملکرد سازمان منتشر شده نشریه پژوهشی اخلاق وحیانی ۱۳۹۹
۱۰ سیاست مدیریت عملکرد سازمان از منظر آموزه های اسلامی منتشر شده نشریه پژوهش های سیاست اسلامی پژوهشگاه امام صادق(ع) . ۱۳۹۹
۱۱ الگوی رهبری بر اساس آموزه های علوی و اعتبار سنجی آن منتشر شده نشریه پژوهشی بنیاد نهج البلاغه. ۱۳۹۹
۱۲ واکاوی نقش رهبری نرم درجامعه از منظر امام علی(ع) منتشر شده نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه علوی دوره ۱۲ ش ۲۴– ۱۴۰۰
۱۳ عناصر اساسی حکمرانی اداری از منظر آموزه های اسلامی منتشر شده نشریه پژوهش های سیاست اسلامی ۱۴۰۰
۱۴ بررسی سیاست های مدیریت بحران در قرآن منتشر شده نشریه پژوهش های سیاست اسلامی ۱۴۰۱

 

 1. مقالات تخصصی
ردیف عنوان وضعیت مقاله

(منتشرشده/ در دست انتشار)

محل انتشار/ سال انتشار
۱ وظیفه فراموش شده ۱۳۷۹ مجله مبلغان، معاونت تبلیغ ش۸-
۲ متغیرهای اساسی در انگیزش کارکنان ۱۳۸۵ فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره ۳۷-
۳ مدیریت تعارض با رویکرد اسلامی ۱۳۸۵ بصیرت، شماره ۳۷، دانشگاه نراق –
۴ رویکرد اسلامی به تعارض سازمانی ۱۳۸۴ فصلنامه حوزه و داشگاه، شماره ۴۵-
۵ فرآیند برنامه ریزی تبلیغی ۱۳۹۰ مجله مبلغان -معاونت تبلیغ  و آموزش های کاربردی ش ۱۴۰-
۶ خدامحوری در رهبری امام خمینی (س) ۱۳۹۰ مجله مبلغان معاونت تبلیغ  ش ۱۴۱-
۷ رهبری در مدیریت اسلامی ۱۳۹۰ فصلنامه اسلام و پژوهش های مدیریتی(علمی  ترویجی)ش ۳
۸ مدیریت و رهبری امام خمینی (ره) ۱۳۹۵ مجموعه مقالات مندرج در «منظومه فکری امام خمینی» (دکتر خسرو پناه)
۹ الگوی رهبری امام خمینی (س) (همکار) ۱۳۹۵ فصلنامه  علمی ترویجی اسلام و پژوهش های مدیریت ش۱۳
۱۰ شاخص های عدالت سازمانی ۱۳۹۱ فصلنامه اسلام و مدیریت

ش۱

۱۱ بررسی کاربست روایات نقصان عقل در مدیریت زنان ۱۳۹۶ مجله علمی تخصصی اسلام و مدیریت (ش ۸ و ۹)
۱۲ نرمش و مدارا در مدیریت ۱۳۹۴ مجله علمی ترویجی آیین معنویت شماره ۴۱
۱۳ شاخص  های نرمش در مدیریت ۱۳۹۴ مجله علمی ترویجی آیین معنویت شماره ۴۲
۱۴ نظام سازی مدیریت در عصر نبوی(ص) در دست انجام پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۵ جستاری در فلسفه و مبانی مدیریت اسلامی پس از انقلاب اسلامی ۱۳۹۷ کتاب نقد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۶ آشنایی با نطام اداری عصر نبوی ۱۳۹۷ مجله ترویجی اسلام و پژوهشی های مدیریتی سال هشتم ش ۱ پاییز و زمستان ۹۷

 

 1. مقالات همایش‌ها و مجموعه مقالات
ردیف عنوان وضعیت مقاله (منتشرشده/ در دست انتشار) محل انتشار یا ارائه/ سال انتشار
۱ خود کنترلی از منظر امام علی (ع) ۱۳۷۹ دانشگاه گیلان، مجموعه مقالات سمینار
۲ تاثیر نظام ارزشی اسلام بر مدیریت ۱۳۸۱ مجموعه مقالات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
۳ شاخص های عدالت سازمانی ۱۳۹۱ ارائه به همایش ملی سیاست های کلی نظام اداری(پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
۴ سبک رهبری در مدیریت علوی ۱۳۹۱ همایش مدیریت علوی دانشگاه پیام نور
۵ فقه مدیریت زنان در آینه وحی ۱۳۹۲ مجموعه مقالات همایش بین المللی فلسفه حقوق زن (دانشگاه حضرت معصومه (ع) قم)
۶
۷

               

 1. مقالات عمومی/یادداشت‌های علمی (روزنامه‌ها، نشریات، ‌خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و …)
ردیف عنوان مقاله/یادداشت وضعیت مقاله محل انتشار/ سال انتشار
۱ مهمترین ها در مدیریت منتشر شده خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۴۰۱
۲ برگی از مدیریت حاج قاسم منتشر شده خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۳ مروری بر تحول خواهی و تحول آفرینی در بیانات مقام معظم رهبری منتشر شده سایت آیت الله خامنه ای
۴ نگاهی به مدیریت عاشورا منتشر شده خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵ تاملی در مولفه های نظام سازی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۶ بررسی مهارت های لازم برای مدیران در نظام جمهوری اسلامی ایران منتشر شده مجله پاسدار اسلام جمکران
۷ بررسی فقهی و حقوقی شایسته سالاری در مدیریت اسلامی پخش شده برنامه رادیو معارف، فقه پویا ۳ قسمت

 

 1. تدریس در دانشگاه/ حوزه علمیه
ردیف عنوان مقطع سال تدریس دانشگاه/ رشته
۱ قرآن و مدیریت دکتری- دو دوره موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه
۲ اصول اساسی مدیریت اسلامی و الگوهای آن کارشناسی موسسه طلوع مهر قم
۳ اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام کارشناسی موسسه طلوع مهر
۴ اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام کارشناسی موسسه طلوع مهر
۵ اصول اساسی مدیریت اسلامی و الگوهای آن کارشناسی موسسه طلوع مهر
۶ اصول اساسی مدیریت اسلامی و الگوهای آن کارشناسی موسسه طلوع مهر
۷ روان شناسی اجتماعی ارشد دانشگاه معارف اسلامی قم
۸ مدیریت اسلامی کارشناسی دانشگاه آزاد نراق
۹ مدیریت امام خمینی ره ارشد دانشگاه آزاد قم
۱۰ مبانی مدیریت اسلامی ارشد موسسه بنت الهدی
۱۱ اصول مدیریت اسلامی ارشد جامعه الزهراء س
۱۲ نظام اداری اسلام سطح ۴ مرکز تخصصی مدیریت اسلامی
۱۳ درس معارف اسلامی سطح ۲ جامعه الزهراء (س)
۱۴ باب حادی عشر سطح ۲ جامعه الزهراء (س)
۱۵ تحریر لمعه ( فقه طهارت، صلوه، صوم، حج و زکات) سطح ۲ جامعه الزهراء (س)
۱۶ مدیریت رفتار سازمانی سطح ۳ مرکز تخصصی مدیریت اسلامی
۱۷ مدیریت تبلیغ سطح ۲ و سطح ۳ مرکز تخصصی تبلیغ حوزه علمیه
۱۸ فقه الاداره ارشد موسسه علوم انسانی المصطفی

 

 1. راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی/ حوزوی
ردیف عنوان پایان‌نامه و رساله/ نام دانشجو و طلبه مقطع سال دانشگاه/ نام دانشجو
۱ شیوه‌های تبلیغاتی صهیونیسم و راه‌های مقابله با آن(راهنما) کارشناسی دانشگاه باقر العلوم
۲ بررسی حجاب و عفاف در سالم سازی محیط سازمانی(راهنما) ارشد مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدارج علمی
۳ نظام تشویق و تنبیه در مدیریت اسلامی(مشاور) ارشد جامعه المصطفی العالمیه امان الله حسنی
۴ مدیریت سیاسی امام خمینی (س)(مشاور) ارشد دانشگاه باقر العلوم – غفاری ۱۳۹۰
۵ مدیریت تعارض با رویکرد اسلامی(راهنما) ارشد موسسه علوم انسانی المصطفی ۱۳۹۳
۶ روش شناسی تحلیل فقهی رفتار های سازمانی(مشاور) دکتری موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره – آقای علیزاده
۷ مدیریت رفتارهای سیاسی با رویکرد اسلامی(راهنما) ارشد موسسه علوم انسانی المصطفی ۱۳۹۶
۸ مدیریت عملکرد سازمان از منظر آموزه های اسلامی(راهنما) دکتری اسدالله احمدی
۹ عوامل موثر بر تصمیم گیری از منظر قرآن کریم(راهنما) دکتری محمدرضا متقی راد
۱۰ طراحی مدل وفاداری سازمانی از منظر اسلام واعتبار بخشی آن(مشاور) دکتری مصطفی محسنی
۱۱ طراحی الگوی ساختارسازمانی با رویکرد اسلامی و اعتبار سنجی آن(مشاور) دکتری فروغی
 1. طرح‌ها و پروژه‌های برون‌سازمانی
ردیف عنوان طرح‌ها /پروژه‌های برون‌سازمانی نام سفارش دهنده تاریخ انجام
۱ مدیریت عملکرد سازمان از دیدگاه اسلام پژوهشگاه علوم انسانی اسلامی امام صادق(ع) نمایندگی ولی فقیه در سپاه ۱۴۰۰
۲ بررسی مسائل نظام اداری از منظر آموزه های اسلامی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ۱۴۰۲
۳

 

 1. کرسی‌های علمی (در سطوح: نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره)
ردیف عنوان/سطح کرسی علمی برگزارکننده وضعیت کرسی

( انجام شده/ در دست بررسی)

تاریخ برگزاری
۱ رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ در دست اقدام
۲
۳

 

 1. کرسی‌های ترویجی
ردیف عنوان کرسی ترویجی مسئولیت

( مدیر جلسه، ارائه‌دهنده، و ناقد)

تاریخ برگزاری
۱ کرسی ترویجی بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی بر اساس آیه قوامون ارائه دهنده
۲ کرسی ترویجی رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی ارائه دهنده
۳ کرسی ترویجی مروری بر مبانی نظام اداری اسلام ارائه دهنده
۴ کرسی ترویجی مدیریت عملکرد سازمان بر اساس آموزه های اسلامی ارائه دهنده
۵ کرسی ترویجی مبانی نظام اداری اسلام ارائه دهنده
۶

 

 1. نشست‌های علمی
ردیف عنوان نشست علمی مسئولیت

( مدیر جلسه، ارائه‌دهنده، و ناقد)

تاریخ برگزاری
۱ همایش ملی سیاست های کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی دبیرعلمی همایش ۱۳۹۰
۲ نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مدیر جلسه
۳ حفظ کرامت و عزت بازنشستگان و مستمری بگیران مدیر جلسه
۴
۵

 

 1. کارگاه‌های علمی و مهارتی
ردیف عنوان کارگاه‌های علمی و مهارتی نحوه حضور

( شرکت‌کننده/ ارائه‌دهنده)

تاریخ برگزاری
۱ کارگاه نقد کتاب مدیریت در اسلام- انجمن مدیریت حوزه ارائه دهنده
۲ کارگاه مدیریت تعارض با رویکرداسلامی- کارخانه گیتی پسند ارائه دهنده
۳ کارگاه آموزشی مدیریت حج- قزوین ارائه دهنده
۴ کارگاه مدیریت اسلامی (مهارت های مدیریتی) ۲  روزه  مدیران حوزه های علمیه زنجان- ارائه دهنده
۵ کارگاه مدیریت اسلامی (مهارت های مدیریتی) ۲ روزه مدیران حوزه های علمیه مازندران- ارائه دهنده
۶ کارگاه مدیریت اسلامی (مهارت های مدیریتی) ۳ روزه  مدیران حوزه های علمیه آذربایجان شرقی- ارائه دهنده
۷ کارگاه مدیریت اسلامی (مهارت های مدیریتی) ۲ روزه  مدیران حوزه های علمیه لرستان- ارائه دهنده
۸ کارگاه مدیریت اسلامی (مهارت های مدیریتی) ۲ روزه  مدیریت حوزه های علمیه تهران- ارائه دهنده
۹ کارگاه مدیریت اسلامی (مهارت های مدیریتی) ۳ روزه مدیریت حوزه های علمیه ایلام– ارائه دهنده
۱۰ کارگاه مدیریت تبلیغی ۲ روزه  مدیران و مسئولین حوزه علمیه کاشان– ارائه دهنده
۱۱ کارگاه مدیریت اسلامی (طرح ریزی) مجمع نمایندگان طلاب (حوزه علمیه قم) ارائه دهنده
۱۲ کارگاه مدیریت اسلامی (مهارت های مدیریتی) مدیران مدارس جامع تعلیمات اسلامی تهران (یک روزه)– ارائه دهنده
۱۳ برگزاری کارگاه های مهارت آموزی برای مدیران حوزه های علمیه خواهران

با هماهنگی معاونت امور شهرستان های مرکز مدیریت خواهران   

مراکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران( بوشهر، کرمان، اهواز، قزوین، بندرعباس ،زاهدان ،گلستان،تهران،اردبیل،سمنان، گیلان …)– ارائه دهنده ۱۴۰۱
۱۴ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شرکت کننده- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۵ علم دینی (تقریر نظریه آیت الله جوادی آملی) شرکت کننده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۶ توانمندسازی و دانش‌افزایی مدیریت شرکت کننده. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۷ دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی با موضوع علم دینی (تقریر نظریه آیت الله مصباح یزدی) شرکت کننده.  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۸ دانش‌افزایی مهارتهای مدیریت شرکت کننده. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۱۹ دانش‌افزایی مدیریت مسجد (برای طلاب و فضلای پاکستان) شرکت کننده . پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲۰ دانش‌افزایی تحلیل مسایل رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی شرکت کننده. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲۱ دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی : بررسی و نقد سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت شرکت کننده. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲۲ دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی : بررسی و نقد سند ۲۰۳۰ شرکت کننده. پژوهشگاه فرهنگ
۲۳ دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی : بررسی طرح عملیاتی پژوهشگاه در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی شرکت کننده. پژوهشگاه فرهنگ
۲۴ دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی : علوم شناختی و حوزه‌های تمحض پژوهشگاه شرکت کننده. پژوهشگاه فرهنگ
۲۵ کارگاه دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی با موضوع: بررسی و نقد الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت شرکت کننده. پژوهشگاه فرهنگ
۲۶ سمینار تخصصی ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما) شرکت کننده. پژوهشگاه فرهنگ
۲۷ دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی: بررسی و نقد دیدگاهها در علوم شناختی شرکت کننده. پژوهشگاه فرهنگ
   
 1. مصاحبه‌های علمی
ردیف عنوان مصاحبه نام مصاحبه‌کننده

(روزنامه‌ها، نشریات، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، خبرگزاری‌ها و…)

تاریخ انجام
۱
۲
۳

 

 1. جشنواره‌ها و جوایز
ردیف نام جایزه تاریخ دریافت
۱ لوح تقدیر و هدیه بهار آزادی- رویکرد مدیریتی به رهبری امام خمینی ره- جشنواره علامه طباطبایی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۲
۲ مدیریت در اسلام- کنگره دین پژوهان قم ۱۳۸۰
۳
۴
۵
۶

 

 1. ارزیابی‌ها و داوری‌های علمی
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
۱ ارزیابی تفصیلی و تطبیقی اثر: مدیریت زمان آقای رحمانی ۱۳۹۴ -۱۳۹۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲ ارزیابی تفصیلی اثر: مدیریت فرهنگی آقای مشیری ۱۳۹۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۳ ارزیابی تفصیلی اثر: طراحی و آزمون مدل مدیریت استرس شغلی کارکنان (به ویژه زنان) از دیدگاه اسلام خانم زهرا سجادی ۱۳۹۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۴ ارزیابی تفصیلی اثر: اجتماعی سازی کارکنان با رویکرد اسلامی وحید وثوقی راد ۱۳۹۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵ نظارت علمی پژوهش: نظام سازی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی  آقای کاملی ۱۳۹۸ معاونت آموزش و پژوهش نمایندگی ولی فقیه در سپاه(پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق
۶ نقد کتاب درسی: تفسیر موضوعی قرآن کریم آقای قوامی ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ دانشگاه معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها – قم
۷  
 1. فرصت‌های مطالعاتی
ردیف کشور مقصد دانشگاه یا مؤسسه مبدأ سال توضیحات
۱

 

 1. بورسیه‌های تحصیلی
ردیف نام بورسیه نام سازمان/نهاد بورسیه‌کننده سال انجام توضیحات
۱

 

 1. عضویت‌ در مؤسسات و مجامع علمی
ردیف نام موسسه/مجمع علمی بازه زمانی عضویت نوع مسئولیت
۱  انجمن مدیریت اسلامی حوزه قم از سال ۸۵ تا کنون عضو هیئت مدیره
۲ کارگروه بررسی صلاحیت عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از سال ۹۹ تا ۴۰۳ عضو کارگروه
۳ کارگروه تدوین رشته ها، گرایشها و سرفصلهای دروس رشته‌های تخصصی حوزه دانشی مدیریت عضو کارگروه
۴  گروه مدیریت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ۱۴۰۲ عضو شورای علمی
۵  شورای پژوهشی مرکز تخصصی مدیریت اسلامی (تدبیر) ۱۴۰۰ تا کنون عضو شورای پژوهشی
۶ مرکز تربیت مجتهد مدیر محمدیه ۱۴۰۱ مدیر کارگروه طراحی عناوین و  سرفصل ها
۷ کمیته مدیریت دبیرخانه حمایت های از طرح های پژوهشی معاونت پژوهشی حوزه ۱۴۰۰ تا کنون مدیر کمیته
۸ پژوهشکده مدیریت اسلامی دانشگاه قم. وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ عضو کارگروه بنیادین تدوین نقشه جامع مدیریت اسلامی
۹ بسیج اساتید حوزه علمیه قم ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ مدیر لجنه مدیریت

 

 1. فعالیت‌های علمی- اجرایی
ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
۱ مدیر طراحی و برنامه ریزی- مدیر آموزش مدیران معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی ۱۳۸۰  
۲ مدیر گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۵  
۳ معاون آموزش موسسه تنظیم و نشر آثار امام ره ۱۳۸۶  
۴ مدیر پژوهش پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۶-۱۳۸۸  
۵ مدیر گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۸ تا کنون  
۶ دبیرحلقه تخصصی زن و خانواده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶  
۷ مدیر کارگروه نظام اداری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ( گروه مدیریت) ۱۴۰۱ تا کنون  
۸ مدیر کمیته مدیریت دبیرخانه حمایت از طرح های پژوهشی معاونت پژوهش حوزه ۱۴۰۱ تا کنون  

 

تاریخ تکمیل/بروزرسانی:اردیبهشت ماه ۱۴۰۲. . . . . . . . .