علی محمدی جورکویه

دانشیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: جرم‌شناسی(با عطف به جرائم اقتصادی)

دریافت رزومه: CV Mohammadi

پست الکترونیکی: amg134325@yahoo.com

 

  سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
۱ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه ۱۳۷۷ ۱۳۸۳ P    P معاون پژوهشی ـ محقق
۲ پژوهشکده تحقیات اسلامی سپاه ۱۳۶۹ ۱۳۷۱ P     محقق
۳ پژوهشکده باقرالعلوم ۱۳۷۰ ۱۳۷۳ P     محقق
۴ دفتر پژوهش‌های اسلامی سازمان زندانها ۱۳۸۱ ۱۳۸۳ P   P مدیر پژوهش
۵ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۳ ۱۳۹۱ P   P عضو هیأت علمی ـ مدیر امور پژوهشی ـ مدیر گروه فقه و حقوق
۶ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۱ ادامه دارد P   P عضو هیأت علمی ـ رییس پژوهشکده نظام های اسلامی تا ۱/۵/ ۱۳۹۵

 

  وضعیت تحصیلات

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح سه: . . . . . . . . . .

سطح چهار: . . . .P . . . . .

اجتهاد: . . . . . . . . . . . .

فقه و اصول ۱۳۸۷ حوزه قم

 

 1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی: . . . . . . . . . . . .

کارشناسی‌ارشد: . . .P . . . . .

دکتری: . . . . . . . . . . . . . .

فوق‌‌دکتری: . . . . . . . . . . . .

۱۳۷۶

۱۳۷۹

دانشگاه مفید

دانشگاه تهران

حقوق

حقوق

جزا

 

  سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
۱ تعلیم و تربیت ۳ سال
۲ تاریخ اسلام ۳ سال
۳ حقوق جزا و جرم شناسی ۱۱ سال

 

 1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
۱ عربی P متوسط
۲ انگلیسی P ضعیف

 

 1. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )
ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
۱ آشنایی با word
۲ آشنایی با نرم‌افزارهای اسلامی

 

  سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
۱ جرم‌شناسی واحد علوم و تحقیقات ساوه ۲ ترم استادیار  
۲ حقوق جزای اختصاصی تطبیقی واحد علوم و تحقیقات ساوه ۴ ترم استادیار  
۳ حقوق جزای اختصاصی واحد علوم و تحقیقات ساوه یک ترم استادیار  
۴ حقوق جزای عمومی ۱ تخصصی قضا و حقوق اسلامی ۶ ترم استادیار  
۵ حقوق جزای عمومی ۲  تخصصی قضا و حقوق اسلامی ۶ ترم استادیار  
۶ حقوق جزای عمومی۳ تخصصی قضا و حقوق اسلامی ۴ ترم استادیار  
۷ حقوق جزای عموی ۱ تخصصی فقه ۲ ترم استادیار  
۸ حقوق جزای عمومی۳ دانشگاه علم و فرهنگ یک ترم استادیار  
۹ متون فقه دانشگاه علم و فرهنگ ۲ ترم استادیار  
۱۰ اصول فقه دانشگاه علم و فرهنگ ۲ ترم استادیار  
۱۱ قواعد فقه دانشگاه علم و فرهنگ ۲ ترم استادیار  
۱۲ حقوق جزای اختصاصی تخصصی امام رضا (ع) ۲ ترم استادیار  
۱۳ حقوق جزای عمومی تخصصی امام رضا (ع) ۲ ترم استادیار  
۱۴ حقوق جزای اختصاصی ۱ تخصصی قضا و حقوق اسلامی ۴ ترم استادیار  
۱۵ حقوق جزای اختصاصی ۲ تخصصی قضا و حقوق اسلامی ۴ ترم استادیار  
۱۶ حقوق جزای اختصاصی ۳ تخصصی قضا و حقوق اسلامی ۴ ترم استادیار  
۱۷ تاریخ تحولات حقوق کیفری تخصصی قضا و حقوق اسلامی ۳ ترم استادیار  
۱۸ فقه کیفری تطبیقی تخصصی قضا و حقوق اسلامی ۳ ترم استادیار  
۱۹ حقوق جزای عمومی ۱ مدرسه عالی فقه ۱ ترم استادیار  
۲۰ حقوق جزای عمومی ۲ مدرسه عالی فقه ۱ ترم استادیار  
۲۱ حقوق جزای اختصاصی ۱ دانشگاه مفید ۱ ترم استادیار  
۲۲ حقوق جزای عمومی ۲ دانشگاه مفید ۱ ترم استادیار  
۲۳ حقوق جزای عمومی ۳ دانشگاه مفید ۱ ترم استادیار  
۲۴ متون فقه جزایی دانشگاه مفید ۱ ترم استادیار  
۲۵ فقه و حقوق جزای عمومی اسلام دانشگاه قم ۴ ترم استادیار  
۲۶ فقه القضاء و الشهادات دانشگاه قم ۳ ترم استادیار  

 

  جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
۱ جشنواره صدا و سیما سوم مطالعه تطبیق جرم سیاسی
۲ جشنوار حقوق خانواده اول فلسفه حقوق خانواده

 

  همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
۱  ارزیابی، کارشناسی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه    
۲ راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه حوزه علمیه قم    
۳ راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه دانشگاه آزاد قم و ساوه    
۴ داوری و ارزیابی طرحها و مقالات دانشگاه تهران – پردیس قم    
۵ راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه جامعه المصطفی العالمیه    
۶ تدریس تخصصی قضا و حقوق اسلامی    
۷ تدریس تخصصی فقه    
۸ تهیه و بررسی طرحها و لوایح مرکز تحقیقات اسلامی مجلس    
۹ تدریس دانشگاه قم    
۱۰ دانشگاه مفید    
۱۱ مدرسه عالی فقه    

 

  سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
۱ قصاص مرد در برابر زن با نگاهی به فلسفه تفاوتها تحقیق و تألیف ۱۳۸۶ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
۲ آسیب‌شناسی و شبهه شناسی حقوق جزای اسلامی تحقیق و تألیف ۱۳۸۳ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
۳ مطالعه تطبیقی جرم سیاسی تحقق و تألیف ۱۳۸۳ مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما
۴ آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری (قانون مجازات) تحقیق و تألیف ۱۳۸۲  معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
۵ آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری (موضوعات) تحقیق و تألیف ۱۳۸۲  معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
۶ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری – ۳ تحقیق و تألیف ۱۳۸۳ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
۷ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری – ۵ تحقیق و تألیف ۱۳۸۳ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
۸ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری – ۷ تحقیق و تألیف ۱۳۸۴ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
۹ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری – ۹ تحقیق و تألیف ۱۳۸۵ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
۱۰ فلسفه حقوق خانواده – ج ۲ تحقیق و تألیف ۱۳۸۶ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
۱۱  پژوهش فقهی ـ حقوقی تحقیق و تألیف ۱۳۸۷ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
۱۲  نیروهای مسلح در وصیتنامه امام تحقیق و تألیف پژوهشکده تحقیقات سپاه
۱۳ آیت‌ا… طالقانی تحقیق و تألیف ۱۳۷۳ سازمان تبلیغات اسلامی
۱۴ اندلس تحقیق و تألیف ۱۳۷۶ سازمان تبلیغات اسلامی
۱۵ بحرین تحقیق و تألیف ۱۳۷۶ سازمان تبلیغات اسلامی
۱۶ نظارت درون سازمانی در اسلام تحقیق و تألیف ۱۳۷۶ پژوهشکده تحقیقات سپاه
۱۷ آیت الله کاشانی تحقیق و تألیف ۱۳۷۳ سازمان تبلیغات اسلامی
۱۸ بررسی جرم شناختی جرایم جنسی تحقیق و تألیف ۱۳۹۵ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
۱  جرم شناسی جرایم خشونت بار در خانواده تحقیق ۱۳۸۶ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
۲ حجاب شرعی تحقیق ۱۳۹۵ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

۱ بررسی نظری برخورد ارفاقی با مجرمین سیاست تحقیق و تألیف رواق اندیشه ش ۲
۲ دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان تحقیق و تألیف ۱۳۸۳ کتاب زنان – ش ۲۳
۳ ارش زنان تحقیق و تألیف ۱۳۸۵ کتاب زنان – ش ۱
۴ نقد ساختار قانون مجازات اسلامی تحقیق و تألیف فقه و حقوق – ش ۱
۵ شکست مسلمین در اندلس عبرتی بزرگ تحقیق و تألیف رواق اندیشه – ش ۱۵
۶ حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری تحقیق و تألیف پیام آموزش – ش ۴
۷ سیاست جنایی اسلام درجرایم جنسی تحقیق و تألیف ۱۳۸۹ حقوق اسلامی، ش۲۴، بهار ۱۳۸۹
۸ بررسی ارزش اثباتی شهادت و حکمت آن تحقیق و تألیف ۱۳۹۱ مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز

دوره چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱

۹ حقوق زنان، واقعیتها و چالشها، تحقیق و تألیف ۱۳۸۷ دانشنامه فرهنگ فاطمی
۱۰ روابط زن و مرد تحقیق و تألیف ۱۳۸۸ دانشنامه فرهنگ فاطمی
۱۱ اخلاق جنسی تحقیق و تألیف دانشنامه پیامبر اعظم
۱۲ تخییری یا تعیینی‌بودن حق قصاص تحقیق و تألیف ش۴۲  پاییز ۱۳۹۳ حقوق اسلامی
۱۳ بررسی اصل رعایت تساوی رفتار قاضی با طرفین دعوا از دید فقه شیعه تحقیق و تألیف ش ۴۶ پاییز ۱۳۹۴ حقوق اسلامی
۱۴ پیشگیری اجتماعی از جرایم جنسی در قرآن تحقیق و تألیف ش ۳  پاییز و زمستان ۱۳۹۴ قرآن، فقه و حقوق اسلامی
۱۵ رویکرد جرم‌شناختی اسلامی بر قلمرو تأثیر عوامل زیستی بر رفتار مجرمانه تحقیق و تألیف ش ۷۰ تابستان ۱۳۹۴ دیدگاههای حقوق قضایی
۱۶ ماهیت جرم سیاسی و جایگاه آن در فقه کیفری اسلام تحقیق و تألیف ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی – غدیر، رشت
۱۷ نقش ازدواج موقت در پیشگیری از جرایم جنسی تحقیق و تألیف ش ۱۰ زمستان ۱۳۹۴

 

دین و قانون
۱۸ نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه (بررسی اجرای مجازات سلب حیات از طریق برداشت عضو و برداشت عضو از محکوم به سلب حیات) تحقیق و تألیف اردیبهشت ۱۳۹۷ کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی
۱۹ نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه (بررسی مسئولیت ناشی از انتقال ویروس کشنده) تحقیق و تألیف اردیبهشت ۱۳۹۷ کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی
۲۰ راهبردهای سیاست جنایی اسلام در پیشگیری اجتماعی از جرایم جنسی ش ۱۲  تابستان ۱۳۹۵ دین و قانون

 

 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات

 

 1. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ
ردیف نام متفکر مدعوّ نوع مشارکت سال توضیحات
۱ آقای دکتر محمود شعبان از مصر نشست علمی ۱۳۸۹ درباره مقررات حقوقی دو کشور و نقش فقه در آنها
۲ آقای مانفرد نوآک از اتریش گفتگوی علمی ۱۳۹۰ درباره مجازات اعدام در حقوق کیفری ایران
۳ خانم نورالعین از انگلستان گفتگوی علمی ۱۳۹۰ درباره جایگاه بزهدیده در نظام حقوقی اسلام

 

 1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ نشست تخصصی درباره حقوق ادیان ناقد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۰  
۲ همایش حقوق ادیان ناقد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۱  
۳ هماش جایگزین¬های حبس عضو کارگروه فقه قوه قضاییه – تهران ۱۳۸۵  
۴ همایش تخصصی و بین المللی حقوق خانواده عضو شورای علمی همایش مرکز امور زنان و خانواده و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۸  
۵ سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن وخانواده ارایه مقاله، دفتر مقام معظم رهبری – تهران زمستان ۱۳۹۰  
۶ همایش فلسفه فقه  دبیر علمی همایش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – قم زمستان ۱۳۹۳  
۷ کرسی ترویجی «بررسی راهکارهای مبارزه با روسپی گری» ارائه دهنده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۶ اسفند ۱۳۹۴  
۸ کرسی ترویجی “بررسی عوامل روسپیگری” ارائه دهنده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۵ دی ۱۳۹۴  
۹ نشست علمی بررسی ابعاد فقهی حقوقی اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی سخنران پردیس فارابی دانشگاه تهران ۱۷ اسفند ۱۳۹۰  
۱۰ . نشست علمی “ارزیابی اخلاقی فقه و حقوق خانواده”  ناقد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۵ بهمن ۱۳۹۵  
۱۱ کرسی ترویجی “ارزش اخلاقی رضایت والدین برای شرکت در پژوهش”  ناقد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۲۴ بهمن ۱۳۹۵  
۱۲ کرسی ترویجی “رابطه عدالت و مصلحت”  ناقد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۲ اسفند ۱۳۹۵  
۱۳ مناظره «حق انتقاد در حکومت اسلامی»   مناظره کننده پژوهشگاه علوم انسانی ١٠ اسفند ١٣٩۵  
۱۴ کرسی ترویجی “بررسی جواز مدیریت زنان بر اساس آیه قوامون” ناقد   پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۴/۱۱/۱۳۹۶  
۱۵ کرسی ترویجی “مهندسی حجاب در عصر نبوی” ناقد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۰/۷/۱۳۹۷  
۱۶ نشست علمی “تحول جایگاه جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران بعد از انقلاب اسلامی” سخنران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۳/۹/۱۳۹۷  
۱۷ نشست علمی نشست علمی “نقش فقه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران” سخنران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۲۶/۹/۱۳۹۷  
۱۸ نشست علمی بررسی فقهی جرم ‌سیاسی سخنران پژوهشگاه جامعه الزهرا (س) ۱/۲/۱۳۹۵  

 

 1. حضور در انجمن‌های علمی
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ انجمن علمی فقه و حقوق عضو مؤسس و عضو هیأت مدیره حوزه علمیه ۱۳۹۰  

 

 1. استفاده از فرصت‌های مطالعاتی
ردیف کشور مقصد دانشگاه یا مؤسسه مبدأ سال توضیحات

 

 1. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ فلسفه مجازاتها در اسلام – مصاحبه ماهنامه شاهد ۱۳۸۸
۲ جایگاه حجاب در سیاست جنایی اسلام – سخنرانی مربیان و مسئولان بسیج خواهران – مشهد ۱۳۹۰
۳ فلسفه تفاوت بین زن و مرد در حقوق اسلامی با تأکید بر حقوق کیفری – سخنرانی مربیان و مسئولان بسیج خواهران – رامسر ۱۳۹۰
۴ جایگاه جرم سیاسی در فقه  – سخنرانی دانشگاه تهران – پردیس قم ۱۳۹۰ در نشست بررسی فقهی حقوقی اصل ۱۶۷ قانون اساسی- با همکاری پژوهشگاه و پردیس و کمیسیون حقوق بشر اسلامی
۵ قصاص و چالشهای پیرامون آن – مصاحبه رادیو معارف ۱۳۹۰ ۵ برنامه رادیویی
۶ نوآوری های قانون مجازات اسلامی  ۱۳۹۲ (بخش دیات) رادیو معارف ۱۳/۹/۱۳۹۲ ۲ برنامه
۷ قصاص و دیه زن رادیو معارف ۸/۵/۹۷ ۴ برنامه
۸ تفاوتهای حقوقی زن و مرد رادیو معارف ۱۰/۵/۱۳۹۴ ۶ برنامه

 

 1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
۱ فردی کردن مجازاتهای تعزیری در فقه و حقوق جزای اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی ارشد ۱۳۹۰
۲ بررسی ادله و مبانی سقوط مجازات اخروی با اجرای مجازات دنیوی و ارتباط این دو در فقه کیفری اسلام جامعه المصطفی العالمیه ارشد ۱۳۹۰
۳ مسئولیت کیفری ناشی از قتل در حالتهای خاص (جنون، عته و …) جامعه المصطفی العالمیه ارشد ۱۳۹۰
۴ علل گرایش نوجوانان و جوانان به اعتیاد و راههای پیشگیری از آن در قم دانشگاه آزاد اسلامی قم ارشد ۱۳۹۱
۵ طبقه بندی مجازات های تعزیری در لایحه مجازات اسلامی و آثار آن جامعه المصطفی العالمیه ارشد ۱۳۹۱
۶ بررسی آیات قصاص وتطبیق آن با حقوق موضوعه دانشگاه آزاد اسلامی – علوم و تحقیقات ساوه ارشد ۱۳۹۱
۷ بررسی جرم‌انگاری اقدام به سلب حیات از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران جامعه المصطفی العالمیه ارشد ۱۳۹۲
۸ بررسی فقهی حقوقی قاچاق انسان حوزه علمیه قم سطح ۳ ۱۳۹۲
۹ نقش ورزش وفعالیت¬های بدنی در پیشگیری از بزهکاری دانشگاه آزاد اسلامی قم ارشد
۱۰ چگونگی تأثیر پذیری سیاست جنایی افتراقی داخلی از سیاست جنایی افتراقی بین‌المللی نسبت به اطفال بزهکار پیام نور تهران  ارشد
۱۱ نقش کرامت ذاتی انسان در سیاست جنایی اسلام و ایران دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات ساوه)  ارشد
۱۲ بررسی نقش تهاجم فرهنگی بر جرایم جنسی و راهکارهای مبارزه با آن دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات ساوه)  ارشد
۱۳ ابعاد  تاثیر گذاری ترک فعل  در وقوع جرائم دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات ساوه)  ارشد
۱۴ حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده ۲۲۰) دانشگاه آزاد اسلامی قم ارشد
۱۵ شیوه های حمایت از شهود ومطلعین درحقوق ملی و فراملی در اسناد حقوقی و بین الملل واتحادیه اروپا جامعه المصطفی ارشد
۱۶ حقوق جنین در فقه امامیه حوزه علمیه قم سطح سه
۱۷ بررسی جرم‌انگاری اقدام به سلب حیات از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران جامعه المصطفی ارشد
۱۸ ارزیابی بازدارندگی مجازاتها در جرایم نظامی دانشگاه آزاد اسلامی قم  ارشد
۱۹ مطالعه تطبیقی مجازات محاربه در مذاهب اسلامی جامعه المصطفی ارشد
۲۰ بررسی تطبیقی جرائم اعمال نفوذ و ارتشا دانشگاه آزاد اسلامی قم ارشد
۲۱ قاعده جب در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران دانشگاه مذاهب اسلامی ارشد
۲۲ بررسی ادله و مبانی سقوط مجازات اخروی با اجرای مجازات دنیوی و ارتباط این دو در فقه کیفری اسلام جامعه المصطفی ارشد

 

 1. مصاحبت تحقیقات (راهنمایی، مشاوره و نظارت)
ردیف عنوان تحقیق نوع مصاحبت دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ اصلاح الگوی مصرف از منظر حقوقی نظارت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲ جرایم علیه حیثیت در حقوق کیفری افغانستان و ایران  مشاوره جامعه المصطفی
۳ راهزنی و محاربه در حقوق کیفری افغانستان و ایران مشاوره جامعه المصطفی
۴ ولایت پدر بر باکره رشیده حوزه علمیه قم
۵ تحلیل خشونت جنسی از منظر جرم‌شناسی در پرتو اسناد و معاهدات بین المللی و حقوق داخلی دانشگاه آزاد اسلامی قم
۶ نقش اولیای دم در قصاص حوزه علمیه قم
۷ کودک آزاری و مصادیق آن در فقه و اسناد بین المللی حوزه علمیه قم
۸ بررسی مبانی جرم نگهداری ابزارها و وسائل منافی عفت و اخلاق عمومی و قلمرو آن دانشگاه آزاد اسلامی قم
۹ مسئولیت اشخاص حقوقی در جرام سازمان یافته در حقوق ملی واسناد بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی قم
۱۰ بررسی فقهی حقوقی دام گستری در حقوق کیفری دانشگاه آزاد اسلامی قم
۱۱ معیارهای حقوقی و جرم شناختی تعیین کیفر دانشگاه آزاد اسلامی قم
۱۲ مطالعه جرم شناختی جرائم جنسی مبتنی بر رضایت دانشگاه آزاد اسلامی قم
۱۳ بررسی جلوه ها و ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه جامعه المصطفی
۱۴ مسئولیت کیفری ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در حقوق کیفری ایران دانشگاه آزاد اسلامی قم
۱۵ پیشگیری از جرم در قرآن و روایات دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات ساوه)
۱۶ تخریب اموال عمومی در حقوق کیفری ایران دانشگاه آزاد اسلامی قم
۱۷ بررسی جرم نشر اکاذیب از طریق مطبوعات دانشگاه آزاد اسلامی قم
۱۸ مراتب امر به معروف از نظر صاحب جواهر، امام و مرحوم خویی حوزه علمیه قم
۱۹ نظریه عدالت قضائی در حقوق ایران (اجرا و احساس) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲۰ قتل عمدی با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول حوزه علمیه قم

 

 

 1. ارزیابی تحقیقات و آثار
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
۱ داوری در حقوق خانواده فرج‌ا… هدایت‌نیا پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
۲ پیش نویس لایحه قانون مجازات اسلامی گروهی مرکز تحقیقات قوه قضاییه
۳ مقاله شهادت صالحی دانشنامه فرهنگ فاطمی
۴ مقاله قصاص و دیه زن احمد حاجی ده‌آبادی دانشنامه فرهنگ فاطمی
۵ برابری حقوق زن و مرد در اسلام و غرب ۱۳۸۹ جشنواره کتاب سال حوزه
۶ بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه­ای حسینعلی بای ۱۳۸۹ جشنواره کتاب سال حوزه
۷ مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی- ج۲ ۱۳۸۹ جشنواره کتاب سال حوزه
۸ اهداف دنیوی فقه ۱۳۸۹ جشنواره کتاب سال حوزه
۹ تحقیق فی القواعد الفقهیه ۱۳۸۹ جشنواره کتاب سال حوزه
۱۰ مقالات نسشت راهبردی زن و خانواده ۱۳۹۰ نشست راهبردی زن و خانواده
و ….