برچسب: همایش حکمرانی اسلامی

روشنفکر دینی دچار از کار افتادگی شده است

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی کرسی علمی- ترویجی“تحولات جدید روشنفکری در ایران امروز”، توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

لزوم اجرای الگوی حکمرانی امامت محور در ایران

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی کرسی علمی- ترویج توسط گروه سیاست پژوهشگاه، برگزار شد

کرسی ترویجی تحولات جدید روشنفکری در ایران امروز

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی کرسی علمی- ترویجی توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی خوانش حکمرانی مطلوب در امتداد پارادایم امامت

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی کرسی علمی- ترویجی توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

معیار موفقیت حکومت‌ها در اسلام میزان رضایت مردم است

 در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی“حکمرانی اداری و جایگاه مردم در آن از منظر آموزه های اسلامی”، توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی