نشست علمی مقاومت فرهنگی، معنا، امکان و راهبرد‌ها

عنوان: “مقاومت فرهنگی؛ معنا، امکان و راهبردها

برگزار کننده: گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

ارائه دهندگان: آقایان دکتر ابراهیم متقی، دکتر محمود مهام و دکتر حسین بابایی مجرد

دبیری علمی: آقای علی رمضانی

زمان: دوشنبه مورخ ۸ مهرماه ۱۳۹۸

مکان برگزاری: سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

خبر برگزاری: تحقّق مقاومت فرهنگی از طریق شناسایی عناصر فرهنگی ثبات‌زا    

گزارش محتوایی نشست: مقاومت فرهنگی؛ معنا، امکان و راهبردها