برچسب: همایش حکمرانی اسلامی

مبداء و غایت حکمرانی متعالی، امر الهی است

در راستای همایش ملی حکمرانی اسلامی، کرسی "حکمرانی متعالی اسلامی" توسط گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی حکمرانی اداری و جایگاه مردم در آن از منظر...

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی حکمرانی متعالی اسلامی

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی کرسی علمی- ترویجی توسط گروه سیاست برگزار می شود

دریافت برخی از مبانی دینی از قرآن بعضاً سخت اما امری...

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست نقد کتاب "سیاست و حکمرانی قرآنی" توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد

نشست علمی نقد کتاب سیاست و حکمرانی قرآنی

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست نقد کتاب توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی