برچسب: سایبر

بررسی و ارزشیابی لایحه برنامه هفتم از منظر حکمرانی سایبری

نشست علمی با موضوع “ارزشیابی لایحه برنامه هفتم از منظر حکمرانی سایبری” توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار شد.

مدیریت بحران‌های سایبری از مسائل مهم فضای سایبر است

کرسی علمی ترویجی «دکترین سایبری جمهوری اسلامی ایران» به همت مرکز مطاعات فضای مجازی پژوهشگاه با همکاری انجمن علمی فرماندهی و کنترل برگزار شد.

کرسی ترویجی دکترین سایبری جمهوری اسلامی ایران

کرسی علمی ترویجی «دکترین سایبری جمهوری اسلامی ایران» به همت مرکز مطاعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست علمی حکمرانی شناختی و سکوهای اجتماعی

نشست علمی “حکمرانی شناختی و سکوهای اجتماعی” توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

معرفت‌شناسی سایبر به‌مثابه مبنای نظری جنگ شناختی

نوشتاری از دکتر مهدی عباس زاده با عنوان معرفت‌شناسی سایبر به‌مثابه مبنای نظری جنگ شناختی منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی