برچسب: سایبر

حکمرانی سایبری راهکار اداره‌ کشور

یادداشت دکتر احسان کیانخواه رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با عنوان حکمرانی سایبری راهکار اداره‌ کشور.

نشست علمی موقعیت یابی دولت هوشمند فناوری یا نظریه

نشست علمی با عنوان «موقعیت یابی دولت هوشمند فناوری یا نظریه» به همت مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با مشارکت گروه مدیریت اسلامی برگزار شد.

بررسی و ارزشیابی لایحه برنامه هفتم از منظر حکمرانی سایبری

نشست علمی با موضوع “ارزشیابی لایحه برنامه هفتم از منظر حکمرانی سایبری” توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار شد.

مدیریت بحران‌های سایبری از مسائل مهم فضای سایبر است

کرسی علمی ترویجی «دکترین سایبری جمهوری اسلامی ایران» به همت مرکز مطاعات فضای مجازی پژوهشگاه با همکاری انجمن علمی فرماندهی و کنترل برگزار شد.

کرسی ترویجی دکترین سایبری جمهوری اسلامی ایران

کرسی علمی ترویجی «دکترین سایبری جمهوری اسلامی ایران» به همت مرکز مطاعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی