برچسب: سایبر

نشست علمی حکمرانی شناختی و سکوهای اجتماعی

نشست علمی “حکمرانی شناختی و سکوهای اجتماعی” توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

معرفت‌شناسی سایبر به‌مثابه مبنای نظری جنگ شناختی

نوشتاری از دکتر مهدی عباس زاده با عنوان معرفت‌شناسی سایبر به‌مثابه مبنای نظری جنگ شناختی منتشر شد

نشست علمی معرفت‌شناسی سایبر و جنگ شناختی

نشست علمی “معرفت‌شناسی سایبر و جنگ شناختی ” توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی معرفت شناسی سایبر؛ ماهیت و مولفه‌ها

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

ظرفیت های فلسفه اسلامی برای مطالعات نظری فضای مجازی

سخنرانی دکتر مهدی عباس‌زاده عضو هیأت علمی گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه در نشست علمی ظرفیت های فلسفه اسلامی برای مطالعات نظری سایبر

یادداشت هفته

نشست‌های علمی