ناصر جهانیان

عضو گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اقتصادی

دریافت رزومه:  CV Jahanian

پست الکترونیکی:  nhj1337@yahoo.com

سوابق تدریس
 1. تدریس اصول فقه، معالم‌الاصول، صمدیه، المنطق در حوزه علمیه قم
 2. تدریس معارف اسلامی، اخلاق اسلامی، تاریخ اسلام، و ریشه‌های انقلاب اسلامی در دانشگاه‌های علامه طباطبایی تهران، و شهید بهشتی تهران، و دانشگاه آزاد اسلامی نراق در سال‌های 1378-1373
 3. تدریس نظام اجتماعی اسلام، و نظام اقتصادی اسلام در مرکز جهانی علوم اسلامی قم
 4. تدریس دروس اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، مالیه عمومی، اقتصاد توسعه، پول و ارز و بانکداری، سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی، و کلیات علم اقتصاد در دانشگاه‌های مفید قم، آزاد اسلامی نراق و قم، و مرکز جهانی علوم اسلامی قم، و دوره دکتری تبلیغ حوزه علمیه قم.
 5. مشاوره پایان‌نامه‌های مدرسه فقه و اصول مرکز جهانی علوم اسلامی قم
 6. تدریس شرح لمعه در جامعة المصطفی العالمیه قم

فهرست مقالات

الف) مقالات چاپ‌شده
 1. بنیادهای توسعه اقتصادی عادلانه در اسلام، اقتصاد اسلامی، بهار 1386، شماره 25.
 2. مبانی، اهداف و جایگاه وقف در مکتب اقتصادی اسلام شماره 42 تابستان 90 ، اقتصاد اسلامی.
 3. مصرف فراگیر و پایدار در سایة آموزه‌های توسعة اسلامی، اقتصاد اسلامی، تابستان 1388، شماره 34.
 4. پیشرفت عادلانه و وظایف دولت دینی، اقتصاد اسلامی، پاییز 1388، شماره 35.
 5. نظریه جامع عدالت، فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه دین، دانشگاه پردیس قم، تابستان 1389، سال هفتم، شماره ششم.
 6. بررسی فقهی اقتصادی مالکیت وقف، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال دهم، شماره 38، تابستان 1389.
 7. معیارهای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد، فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی، سال پانزدهم، شماره 4، زمستان 1389.
 8. مفهوم،‌ مبانی، فلسفی و حقوقی و اصول عدالت، دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی، کتاب دومین نشست اندیشه‌های راهبردی، عدالت، تهران، انتشارات پیام عدالت، 1390.
 9. جایگاه وقف در توسعه اقتصادی، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی ارائه شده در همایش بین‌المللی وقف و تمدن اسلامی(مجموعه سه جلدی، جلد دوم)، انتشارات اسوه، پائیز 1387.
 10. پیشرفت و وظایف دولت دینی، معرفت سیاسی، بهار و تابستان 1388، شماره 1.
 11. نقش دولت در توسعه از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)، سمینار اسلام و توسعه، دانشگاه شهید بهشتی، 1382
 12. جهانی‌شدن اقتصاد و نیاز به دکترین مهدویت، انتظار موعود، شماره 17، پائیز و زمستان 1384
 13. جهانی‌سازی، عدالت اقتصادی و مهدویت، انتظار موعود، شماره 14، زمستان 1383
 14. جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی، اقتصاد اسلامی، بهار 1380، شماره 1.
 15. اقتراح امنیت اقتصادی، اقتصاد اسلامی، تابستان 1380، شماره 2.
 16. تحول مفهوم توسعه، و ارتباط آن با دین، قبسات، شماره 7
 17. فردگرایی در نظام سرمایه‌داری، کتاب نقد، شماره 11
 18. مسأله توزیع در نظام سرمایه‌داری، کتاب نقد، شماره 11
 19. علل نابرابری در جوامع توسعه‌یافته و کم‌تر توسعه‌یافته، اقتصاد اسلامی، پاییز 1381، شماره 7.
 20. روش‌شناسی اقتصاد اسلامی، محمد انس زرقاء، ترجمه: ناصر جهانیان، و علی‌اصغر هادوی‌نیا، اقتصاد اسلامی، تابستان 1382، شماره 10.
 21. فقرزدايى، چالشها و راهبردهاى اسلامى، اسماعيل سراج الدين / ترجمه: ناصر جهانيان، اقتصاد اسلامی، زمستان 1382، شماره 12.
 22. شاخص توسعه انسانی اخلاقی کشورهای اسلامی، همایون در و سعیده اتیتی، ترجمه: ناصر جهانیان، اقتصاد اسلامی، تابستان 1382، شماره 10، پاییز 1382، شماره 11.
 23. اهداف کلی شریعت اسلامی، (کتاب مجموعه مقالات) درسهایی در اقتصاد اسلامی، ترجمه: جمعی از دانش‌آموختگان دانشگاه مفید(… ناصر جهانیان)، قم، دانشگاه مفید، 1384.
 24. بررسی دیدگاه شهید صدر در مورد رشد اقتصادی عادلانه، ارائه شده به همایش بین‌المللی دیدگاه اقتصادی شهید صدر، سال 1385
 25. رشد اقتصادی عادلانة موافق فقرا از دیدگاه اسلام، ارائه شده به همایش اسلام و توسعه اقتصادی، دانشگاه شهید مدرس، سال 1385.
 26. دغدغه‌های اقتصادی و برداشت‌های تفسیری علامه شعرانی (ره)، اندیشه‌نامه علامه شعرانی، ج 2، به کوشش عبدالحسین خسروپناه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390.
 27. تعریف و جایگاه امنیت اقتصادی در اسلام، فصلنامه علمی- ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی، سال اول، شماره اول، زمستان 1391.
 28. تعریف الوقف و ثمراته، فصلنامه علمی پژوهشی فقه اهل‌البیت، شماره 63، 1432 ه/2011 م.
 29. اسلام و راه‌کارهای بهینه‌سازی مصرف، فصلنامه علمی پژوهشی کوثر معارف، سال ششم، شماره 14، تابستان 1389.
 30. نقد الگوی توسعه انسانی و پیشنهاد راهبردهای اصلاحی، اقتصاد اسلامی، سال دوازدهم، شماره 46، تابستان 1391.
ب) مقالات در دست چاپ
 1. نگاه دینی به بهره‌وری در بخش کشاورزی، ارائه شده در همایش الگوی مصرف، وزارت جهاد کشاورزی، سال 1389.
 2. توسعه اقتصادی در قرآن کریم، دانشنامه قرآن‌شناسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1389.
 3. نظام سرمایه‌داری و تمدن غرب، پژوهشکده نور، جامعةالمصطفی‌العالمیة، 1389.
 4. جایگاه فقه در طراحی راهبرد توسعه عادلانه، ناصر جهانیان و سید عباس موسویان، ارائه شده در دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، 29 و 30 اردیبهشت 1389، دانشگاه فردوسی مشهد.

فهرست کتب

الف) کتب چاپ‌شده
 1. اهداف توسعه با نگرش سیستمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال 1382، 360 صفحه، در جشنواره اقتصاد اسلامی مورد تقدیر واقع شد(تألیف)
 2. آسیب‌شناسی توسعه اقتصادی، همان، سال 1377، چاپ محدود(تألیف)
 3. چالش فقر و غنا در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، همان، سال 1381(تألیف)
 4. امنیت اقتصادی، همان، سال 1381، و 1386؛ به چاپ دوم رسید(تألیف)
 5. اسلام و رشد عدالت محور، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال1388، 637ص، (تألیف)
 6. اسلام و چالش اقتصادی، محمد عمر چپرا، مترجمین: … و ناصر جهانیان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384، و 1386(از عربی به فارسی ترجمه شده است)
 7. توسعه در آینه تحولات، سیدهادی عربی، و علیرضا لشکری، سمت، 1383، لازم به ذکر است که سه فصل از این کتاب با همکاری من نوشته شده است.
 8. دولت در اقتصاد از ديدگاه شهيد صدر(ره)، نقش دولت در اقتصاد، مجموعه مقالات، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381.
 9. مجموعه مقالات اصلاح الگوی مصرف از منظر اقتصاد اسلامی، تدوین‌کننده: ناصر جهانیان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،
ب) کتب در دست چاپ‌

امنیت اقتصادی از دیدگاه اسلام و راهبردهای آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1392.

ج) فهرست مقالات و پروژه‌های مطالعاتی آینده

 1. نهاد وقف، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1392.
 2. مباحث مقدماتی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اقتصادی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

آشنایی با زبان‌های خارجه

عربی، از لحاظ ترجمه: خوب؛ از لحاظ مکالمه: ضعیف.

انگلیسی، از لحاظ ترجمه: خوب؛ از لحاظ مکالمه: ضعیف.

شرکت در همایش‌های داخلی و بین‌المللی

 1. همایش بین‌المللی دیدگاه اقتصادی شهید صدر(ره)، دانشگاه مفید قم، 1385، ارائه مقاله.
 2. همایش اسلام و توسعه اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، 1385، ارائه مقاله.
 3. همایش بین‌المللی وقف و تمدن اسلامی، اصفهان، 1387، ارائه مقاله.
 4. همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد، 1389، ارائه مقاله.
 5. همایش پیشرفت و دولت دینی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، 1388، ارائه مقاله.
 6. نشست علمی بهره‌وری از دیدگاه فقه اقتصادی اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، خرداد 1389.

عضویت در انجمن‌های علمی و بین‌المللی/ شوراهای علمی، آموزشی، فرهنگی، ملی یا بین‌المللی

 1. عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 2. عضو هیئت تحریریه مجله اقتصاد اسلامی از ابتدا تا سال 1386
 3. عضو هیئت مشاور مجله اقتصاد اسلامی از سال 1386
 4. عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
 5. عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم از سال 1388 تا 1390.

جوایز علمی

 1. حائز رتبه دوم امتحانات عمومی حوزه علمیه قم در پایة 5، سال 1365.
 2. کتاب اهداف توسعه با نگرش سیستمی در جشنواره اقتصاد اسلامی دانشگاه تربیت مدرس تهران، سال 1384 مورد تقدیر قرار گرفت.
 3. مقاله جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی، در جشنواره علامه طباطبایی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال 1380 در بین مقالات اقتصاد اسلامی دوم شد.
 4. کتاب اسلام و رشد عدالت‌محور در کتاب سال حوزه، سال 1389 شایسته تقدیر شد.

مسئولیت‌های علمی اجرایی

 1. دبیر گروه فقه اقتصادی مدرسه فقه و اصول جامعةالمصطفی‌العالمیة قم از سال 1384تا 1389.
 2. مسئول حلقة توسعه اقتصادی اسلامی انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم، و مسئول سه نشست علمی در مورد مبانی کلامی، اخلاقی، و فقهی الگوی توسعه اسلامی- ایرانی، رابطه توسعه و عدالت، و شاخص‌های اقتصادی این الگو به سفارش سازمان برنامه‌ریزی راهبردی رئیس جمهوری؛ سال 1387.
 3. دبیر علمی مجموعه مقالات اصلاح الگوی مصرف، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388.
 4. عضو شورای علمی گروه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تا سال 1390.
 5. عضو شورای علمی گروه الگوی اسلامی ایرانی عدالت در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تا سال 1390.
 6. عضو شورای علمی گروه اقتصاد در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
مطلب قبلیحسینعلی بای
مطلب بعدیعلی فضلی