برچسب: مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن

سمینار علمی حکمرانی متعالی اسلامی برگزار می شود

برگزاری سمینار علمی توسط مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

نشست علمی الزامات و بایسته‌های نظام فرهنگی کشور

نشست علمی “الزامات و بایسته‌های نظام فرهنگی کشور” به صورت مجازی برگزار می‌شود.

سیمنار علمی اصول راهبردی و شاخصه های پیشرفت سیاسی برگزار می...

برگزاری سمینار علمی توسط گروه علمی مطالعات پیشرفت ایرانی اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

نشست علمی الزامات عملیاتی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی

نشست علمی “الزامات عملیاتی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی” به صورت مجازی برگزار می‌شود.

اهمیت بحث استرس و تاثیر نامطلوب آن بر روی بازدهی کارکنان

کرسی علمی- ترویجی “طراحی و آزمون مدل مدیریت استرس شغلی کارکنان (به ویژه بانوان) از دیدگاه اسلام “توسط مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی