برچسب: مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن

نشست علمی شهر و نظریه اجتماعی

برگزاری نشست علمی توسط گروه مطالعات علمی پیشرفت ایرانی اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

کرسی ترویجی حقوق مترتب بر فضای شهری

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه علمی مطالعات پیشرفت ایرانی اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

هدف سنت‌های الهی تمحیص و غربالگری جوامع بود

کرسی “سنت های الهی و حرکت تکاملی تاریخ و جامعه” توسط مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

دلالت های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد

کرسی دلالت های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برای تدوین برنامه هفتم توسعه (با تمرکز بر حوزه اقتصاد)” توسط مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی ترویجی ارائه نظریه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه علمی مطالعات پیشرفت ایرانی اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی