برچسب: مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن

کرسی ترویجی بررسی تطبیقی برنامه‌های توسعه شهری و نسبت آن با...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه مطالعات علمی پیشرفت ایرانی اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

کرسی ترویجی رویکرد نظری به مسئله دین و تمدن

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه علمی مطالعات تمدن نوین اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

نشست علمی شهر و نظریه اجتماعی

برگزاری نشست علمی توسط گروه مطالعات علمی پیشرفت ایرانی اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

کرسی ترویجی حقوق مترتب بر فضای شهری

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه علمی مطالعات پیشرفت ایرانی اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

هدف سنت‌های الهی تمحیص و غربالگری جوامع بود

کرسی “سنت های الهی و حرکت تکاملی تاریخ و جامعه” توسط مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی