برچسب: مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن

کرسی آسیب شناسی سندملی آمایش سرزمینی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه مطالعات علمی پیشرفت ایرانی اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

سمینار علمی نسبت مکتب نهادگرایی با مکتب پیشرفت اقتصادی اسلام

برگزاری سمینار علمی توسط گروه علمی مطالعات پیشرفت ایرانی اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

کرسی علمی- ترویجی نظریه خلافت حزب التحریر و راهکارهای اجرایی شدن...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه علمی مطالعات تمدن نوین اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

کرسی ترویجی بررسی تطبیقی برنامه‌های توسعه شهری و نسبت آن با...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه مطالعات علمی پیشرفت ایرانی اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

کرسی ترویجی رویکرد نظری به مسئله دین و تمدن

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه علمی مطالعات تمدن نوین اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی