برچسب: محمود مهام

کرسی ترویجی رمز زیستِ جامعه شناسان گیاهی متقدم

کرسی علمی ترویجی با موضوع “رمز زیستِ جامعه شناسان گیاهی متقدم" توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی حکمرانی تغییر؛ بازسازی انقلابی ساخت فرهنگی کشور

کرسی علمی- ترویجی با موضوع “حکمرانی تغییر؛ بازسازی انقلابی ساخت فرهنگی کشور“ به صورت مجازی از طریق نرم‌افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی امر فرهنگی در گام دوم انقلاب

کرسی علمی- ترویجی با موضوع “امر فرهنگی در گام دوم انقلاب“ توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی مساله عدالت طلبی در ایران

کرسی علمی ترویجی با موضوع “مساله عدالت طلبی در ایران با نگاه به اندیشه جریان‌های فکری“ توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی به صورت مجازی برگزار می‌شود.

میزگرد علمی بررسی ابعاد سلبی و ایجابی سیاستگذاری حوزه نخبگان در...

میزگرد علمی توسط مرکز رشد و تعاملات علمی ملی و بین‌المللی با همکاری گروه مطالعات انقلاب اسلامی برگزار می‌گردد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی