برچسب: محمود مهام

نشست بازخوانی اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین برگزار شد

دومین میزگرد علمی تخصصی سلسله جلسات بیانیه گام دوم و پیوند حوزه­‌های طبیعی و انسانی نشست‌های آمایش سرزمین؛ تغییر و مانایی اجتماعی برگزار شد.

نشست علمی بازخوانی اسناد ملی و استانی آمایش سرزمینی

دومین میزگرد علمی تخصصی با موضوع “بازخوانی اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین” از سلسله نشست‌های آمایش سرزمین برگزار می‌شود.

نشست علمی پایداری، فراتر از پایداری و بازگشت‌پذیری سرزمین

برگزاری پنجمین نشست علمی از سلسله جلسات بیانیه گام دوم و پیوند حوزه‌های طبیعی و انسانی با موضوع “پایداری، فراتر از پایداری و بازگشت‌پذیری سرزمین.

فهم اجتماعی باعث کشف نسبت زیست انسانی با زمین است

چهارمین کرسی ترویجی از سلسله جلسات بیانیه گام دوم و پیوند حوزه‌های طبیعی و انسانی برگزار شد.

کرسی ترویجی استعداد شناسی سرزمین، هویت زیستی و بوم‌شناسی سیلاب

چهارمین کرسی ترویجی از سلسله جلسات بیانیه گام دوم و پیوند حوزه‌های طبیعی و انسانی با موضوع “استعداد شناسی سرزمین، هویت زیستی و بوم‌شناسی سیلاب برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی