برچسب: محمود مهام

زیست‌بنیانی دانش‌بنیان‌ها و زیست تمدنی

یادداشت دکتر محمود مهام استادیار گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه با موضوع زیست‌بنیانی دانش‌بنیان‌ها و زیست تمدنی.

زیست تمدنی

یادداشت دکتر محمود مهام عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات انقلاب سالامی پژوهشگاه با عنوان زیست تمدنی.

راه حل بسیاری از مشکلات برقراری تعادل بین طبیعت و انسان...

کرسی علمی ترویجی با موضوع «آب و زیست: زیست جمعی و رودخانه؛ زاینده‌رود» از سلسله جلسات «بیانیه گام دوم و پیوند حوزه‌های طبیعی و انسانی» برگزار شد.

کرسی ترویجی آب و زیست

کرسی علمی ترویجی با موضوع “آب و زیست” از سلسله جلسات «بیانیه گام دوم و پیوند حوزه‌های طبیعی و انسانی» برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی رمز زیستِ جامعه شناسان گیاهی متقدم

کرسی علمی ترویجی با موضوع “رمز زیستِ جامعه شناسان گیاهی متقدم" توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی