حسین بابایی مجرد

استادیار گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض:‌ مدیریت اسلامی

دریافت رزومه: CV Babaei

پست الکترونیکی: h.babaee64@gmail.com

 

مشاغل فعلی:
۱. عضو هیئت علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مشاور علمی معاون امور پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه
۲. مدیر محتوای اندیشکده مطالعات راهبردی و سیاست‌پژوهشی مرکز اندیشه و همفکری راهبردی بسیج
آدرس پست الکترونیک : h.babaee64@gmail.com

ب) تألیف کتاب:
• سیری در مفهوم توسعه از منظر اسلام با تکیه بر راهبرد توسعه در دو نهاد اقتصاد اسلامی (وقف و قرض الحسنه)؛
• تفسیر اجتماعی سوره توبه(به سفارش وزارت آموزش و پرورش)؛
• اخلاق رسانه‌ای با تکیه بر رویکردی اسلامی(به سفارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)؛
• حاشیه قرآنی دانشجویی: پاسخگویی به شبهات اعتقادی و کلامی دانشجویان(به سفارش مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی)؛
• مصاحبه با نخبگان حوزه نظام‌سازی(به سفارش کمیسون قرآنی دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی)؛
• نظام‌سازی قرآن‌بنیاد(به سفارش کمیسون قرآنی دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی)؛
• مسئله بوروکراسی؛ حل تعارض ساختار ـ عاملیت به نفع فطرت‌گرایی(در دست داوری)؛
• تبیین نظام‌سازی مبتنی بر علم خط‌مشی‌گذاری عمومی و نظریه ولایت فقیه(در دست تألیف)؛
• ترجمه و تألیف کتاب کانون تفکر و مطالعات خط‌مشی(پژوهشکده حکمت ـ آماده برای چاپ)؛
• ترجمه کتاب تئوریهای خط‌مشی‌گذاری عمومی پل ساباتیه(پژوهشکده حکمت ـ آماده برای چاپ)؛

ج) تألیف مقاله:
• روش‌شناسی نظریه‌پردازی در حوزه علوم انسانی؛ تأملی بر رویکرد اندیشمندان اسلامی(چاپ شده در نشریه علمی پژوهشی معرفت فلسفی)؛
• نظریه مسئولیت اجتماعی؛ حلقه مفقوده استعاره سازمان به مثابه رسانه(چاپ در نشریه علمی پژوهشی دین و ارتباطات)؛
• توجیه تأثیر عوامل روانشناختی در رفتار سرمایه‌گذاران در پرتو حل معضل عقلانیت کامل و عقلانیت محدود (چاپ در نشریه علمی پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی)؛
• خط‌مشی‌گذاری در حوزه اشتغال زنان با تکیه بر فلسفه قانون و فلسفه اخلاق (چاپ در نشریه علمی پژوهشی زن و فرهنگ)؛
• معناشناسی نظام‌سازی و روش‌شناسی کشف نظام از منابع دینی(چاپ در نشریه علمی ـ پژوهشی قبسات)؛
• کشف و فهم الزامات و بایسته‌های نظام‌سازی قرآنی در جامعه اسلامی(چاپ در نشریه علمی ـ پژوهشی حکومت اسلامی)
• نظام‌سازی قرآن‌بنیان؛ چیستی، چرایی و چگونگی (چاپ در نشریه علمی ـ پژوهشی قبسات)؛
• تبیین مانعیت بوروکراسی در تحقق کنش جهادی؛ درآمدی بر نظریه نوین سازمانی(مجوز چاپ در نشریه مدیریت اسلامی دانشگاه امام حسین(ع))؛
• تربیت انسانی در جامعه سازمانی(چاپ در نشریه علمی ـ ترویجی بصیرت و تربیت اسلامی)؛
• گراف ارتباطی مدیریت جهادی و نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(ره)(چاپ شده در مجموعه مقالات تفسیر المیزان و علوم انسانی اسلامی)؛
• نقد کتاب تاریخچه سازمانی جهاد ساندگی ایران اثر اریک سندر لاب(چاپ در مؤسسه چا پو انتشارات دانشگاه امام حسین (ع))
• مؤلفه‌های کنش جهادی (چاپ در نشریه تخصصی نامه دفاع ـ ویژه مدیریت جهادی)
• مدیریت جهادی به مثابه مدیریت جهاد کبیر در عرصه اجتماعی (چاپ در نشریه تخصصی نامه دفاع ـ ویژه مدیریت جهادی)
• مسئولیت اجتماعی درسازمان؛ مطالعه رویکرد اسلامی و غربی(چاپ شده درمجموعه مقالات همایش علمی امربه معروف ونهی ازمنکر و ارائه در همایش)؛
• گذار روش‌شناختی از مفهوم توسعه به سوی استلزامات پیشرفت با تکیه بر مبانی کارآمدی (چاپ در مجموعه مقالات همایش ملی تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ارائه در همایش)؛
• ترسیم نظام‌واره مبانی کارآمدی به مثابه فصل مقوم الگوی دین کارآمد(چاپ در مجموعه مقالات کارآمدی دین در اداره جامعه)؛
• مفهوم‌پردازی استاندارد، گذاری وحیانی و علمانی از قهر و قسر به تسخیر در بستر سیر تطور مفهوم و مطالعه تطبیقی(چاپ در مجموعه مقالات سازمان استاندارد)؛
• جایگاه دولت از منظر اسلام؛ درآمدی بر مدیریت دولتی با رویکردی فرهنگی (پذیرش چاپ در دوفصلنامه علمی، نامه فرهنگ و ارتباطات)؛
• قرض الحسنه، نهاد نظام اقتصادی اسلام (پذیرش برای چاپ به صورت پوستر در دومین همایش قرض الحسنه؛ نهاد اقتصاد اسلامی)؛
• مقاله مدیریت توسعه ازمنظراسلام (چکیده منتخب از پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس)؛
• دیدگاه های مدیریتی سوره عصر(چاپ درمجموعه مقالات اولین جشنواره دیدگاه های مدیریتی سوره‌های قرآن کریم با محوریت سوره مبارکه عصر)؛

د) تدریس دانشگاهی:
• تدریس درس اداره امور عمومی تطبیقی پیشرفته در دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در دو ترم در مقطع کارشناسی ارشد؛
• تدریس درس مدیریت جهادی در اقتصاد ایران در دانشکده دفاع و پدافند اقتصادی دانشگاه صنعتی مالک اشتر دو ترم در مقطع کارشناسی ارشد؛
• تدریس در مقطع کارشناسی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در دروس: مباحث ویژه مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، مبانی مدیریت دولتی ۲، سیر اندیشه سیاسی و تحول نهادهای اداری، سازمانهای محلی و شهرداریها و مباحث خاص در مدیریت دولتی؛
• تدریس در مقطع ارشد دانشگاه غیر انتفاعی مولانا در دروس: مدیریت منابع انسانی پیشرفته، رفتار سازمانی پیشرفته و نظریه سازمان و مدیریت پیشرفته؛

ه) پروژه های تحقیقاتی
• تبیین استانداردهای جهانی پژوهش در حوزه علوم انسانی و هنر(کارفرما: معاونت پژوهشی وزارت علوم)؛
• میز سیاست‌پژوهی تنظیم‌گری(کارفرما: مرکز اندیشه و همفکری راهبردی بسیج)
• حاشیه تفسیری قرآنی برای دانشجویان(کارفرما: مرکز طبع و نشر قرآن کریم)؛
• موضوع‌شناسی تحقیقات نظام‌سازی قرآنی(کارفرما: دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی)؛
• مجموعه مصاحبه‌های نظام‌سازی قرآن‌بنیاد(کارفرما: دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی)؛
• دکترین نظام جمهوری اسلامی در مقابله با تهدیدهای نرم دشمنان نظام(کارفرما: معاونت راهبردی سپاه)؛
• مدیریت جهادی با تأکید بر نهادهای انقلابی از تأسیس تا انحلال(کارفرما: دانشگاه امام حسین (ع))؛
• گونه‌شناسی جهاد کبیر در سنت نبوی و ولوی(کارفرما: دانشگاه عالی دفاع ملی)؛
• بررسی و نقد لایحه برنامه پنج‌ساله ششم دولت(کارفرما: بنیاد پیشرفت اسلامی)؛

و) ارائه مقالات و سخنرانی
• ارائه مقاله نظام‌سازی قرآن‌بنیان؛ چیستی، چرایی و چگونگی در کرسی ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
• ارائه مقاله تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و قاعده¬ها در کرسی ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
• ارائه مقاله بررسی تطبیقی عمل ارادی در چهار رویکرد عاملیت‌گرایی، ساختارگرایی، تلفیق و ترکیب؛ پیش‌درآمدی بر طرح نظریه سازمان نوین در کرسی علمی ـ ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
• ارائه مقاله “مانعیت بوروکراسی جهت تحقق کنش جهادی” در کرسی علمی ـ ترویجی دانشگاه امام صادق(ع)؛
• ارائه مقاله “گراف ارتباطی مدیریت جهادی و نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(ره)” در دانشگاه امام حسین(ع)؛
• ارائه مقاله “مسئولیت اجتماعی درسازمان؛ مطالعه رویکرد اسلامی و غربی” در همایش ملی امر به معروف ونهی ازمنکر؛
• ارائه مقاله “گذار روش‌شناختی از مفهوم توسعه به سوی استلزامات پیشرفت با تکیه بر مبانی کارآمدی” در همایش ملی تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در کتابخانه ملی؛
• نظا‌سازی قرآنی؛ مفهوم‌شناسی و ابعاد(ارائه در دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی)؛
• نقد تئوریهای مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک مدیریت(ارائه شده در دانشگاه علامه طباطبایی (ره))؛
• ارائه مقاله “مانعیت بوروکراسی جهت تحقق کنش جهادی” در مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی؛
• ارائه طرح “موضوع‌شناسی تحقیقات نظام‌سازی قرآنی” در دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی؛
• سنجش شاکله ذهنی دانشجویان در نسبت با شبهات اعتقادی (ارائه شده در سالن همایش‌های مجتمع امام خمینی(ره))؛

ح) مشاغل اجرایی:
• مدیر گروه اقتصاد پژوهشکده سیاست‌پژوهشی و مطالعات راهبردی حکمت؛
• مدیر اداره همکاری‌های علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
• مدیر گروه مدیریت بنیاد پیشرفت اسلامی؛
• مشاور علمی معاون امور پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
• مدیر محتوای علمی دبیرخانه مجمع عالی بسیج.

ط) برنامه‌های رسانه‌ای
• شرکت در برنامه فقه پویا در رادیو معارف(۳ جلسه)؛
• شرکت در برنامه رهیافت در رادیو گفتگو(۶ جلسه)؛
• شرکت در برنامه یک آسمان سخاوت و ققنوس در رادیو تهران(۲ جلسه)؛
• شرکت در برنامه دین و زندگی در رادیو فرهنگ(۲ جلسه)؛

ی) رتبه‌های علمی و هنری
• قاری قرآن و نفر سوم مسابقات قرائت قرآن کشوری دانش‌آموزی؛
• دانشجوی ممتاز دانشکده معارف اسلامی ومدیریت دانشگاه امام صادق(ع) سالهای ۸۷ و ۸۸؛