محمدعلی اردستانی

دانشیار گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحّض: مطالعات استنباطی فلسفه مطلق

حوزه تمحض دوم: فلسفه عمل با رویکرد اسلامی و تاثیر آن در علوم وابسته

دریافت رزومه:    CV Ardestani

پست الکترونیکی: aghlenab@yahoo.com

 

تحصیلات:

سطح تحصیلات

 

نوع تحصیلات

مدرک تحصیلی رتبه علمی رشته تحصیلی و تخصصی زمان و محل اخذ مدرک
حوزوی سطح ۴ استاد خارج فقه و اصول و فلسفه فقه و اصول و فلسفه و عرفان سال ۱۳۹۱

حوزه علمیه قم

دانشگاهی

آثار علمی:

 

عنوان مقاله

 

 

نام مجله نوع مجله تاریخ چاپ
تحلیل معناشناختی امامت در مکتب تفسیری علامۀ طباطبایی

 

انتظار موعود

شماره ۵۳

علمی

پژوهشی

تابستان

۱۳۹۵

تحلیل موقعیت شناخت های غیر واقعی در گسترۀ انکشافی عقل کلی

 

 

ذهن

شماره ۶۷

علمی

پژوهشی

پاییز

۱۳۹۵

تأملی اکتشافی در چیستی قضایای خارجیه و حقیقیه و ذهنیه ذهن

شمارۀ ۶۳

 

علمی

پژوهشی

پاییز

۱۳۹۴

میراث شرایع پیشین و حکیمان متأله در معنای توحید در اندیشۀ فلسفی علامۀ طباطبایی قبسات

شمارۀ ۷۳

علمی

پژوهشی

پاییز

۱۳۹۳

نظریۀ ملاک شناخت بر پایۀ احاطۀ علمی جوهر مفارق عقلی ذهن

شمارۀ ۵۹

 

علمی

پژوهشی

پاییز

۱۳۹۳

مطابقت با مطلق ثبوت به مثابۀ ملاک شناخت در اندیشۀ فلسفی علامۀ طباطبایی

 

حکمت و فلسفه

شمارۀ ۳۶

علمی

پژوهشی

زمستان

۱۳۹۲

وحدت حقۀ حقیقیۀ حق تعالی در اندیشۀ دینی و فلسفی علامۀ طباطبایی

 

قبسات

شمارۀ ۶۶

علمی

پژوهشی

زمستان

۱۳۹۱

عقل کل جمعی ختمی و  عقلانیت علمی و عملی

 

قبسات

شمارۀ ۶۰

علمی

پژوهشی

تابستان

۱۳۹۰

تجلی عقل عملی اخلاقی در عمل اخلاقی

 

قبسات

شماره ۵۳

علمی

پژوهشی

پاییز

۱۳۸۸

چالش هایی در بحث شرور و پاسخ های علامه طباطبایی

 

قبسات

شماره ۵۲

علمی

پژوهشی

زمستان

۱۳۸۸

وحی شناسی در اندیشه تفسیری علامه طباطبایی

 

قبسات

شماره ۴۷

علمی

پژوهشی

بهار

۱۳۸۷

نفس الامر از دیدگاه علامه طباطبایی ذهن

شماره ۱۳

علمی

پژوهشی

بهار

۱۳۸۲

 

تحلیل و اثبات عقلی طلوع مجدد انوار ختمی الهی در ابدان طبیعی

 

انتظار موعود

شمارۀ ۹۴

علمی

ترویجی

تابستان

۱۳۹۴

ولایت کلیه الهیه و هدایت معنویه باطنیه

 

آیین معنویت

شمارۀ ۸۳

علمی

ترویجی

زمستان

۱۳۹۳

حرکت در حرکت از دیدگاه علامۀ طباطبایی حکمت و فلسفۀ اسلامی

شمارۀ ۱

تخصصی

 

 

پاییز

۱۳۸۸

نظریات اعتقادی و درایی علامۀ شعرانی در مقتل  سید الشهداء علیه السلام

 

 

اندیشه نامۀ علامه ابوالحسن شعرانی (جلد اول) مجموعه مقالات

همایش علامه ابوالحسن شعرانی

 

۱۳۹۰

 

 نظریات تاریخی و علمی علامۀ شعرانی در مقتل سید الشهداء علیه السلام

 

 

اندیشه نامۀ علامه ابوالحسن شعرانی (جلد دوم) مجموعه مقالات

همایش علامه ابوالحسن شعرانی

۱۳۹۰

 

 

ایضاح و اثبات عقلی معراج

 

 

رفعت حکمت مجموعه مقالات

همایش علامه ابوالحسن قزوینی

۱۳۸۸
حقیقت عقل

 

 

رفعت حکمت مجموعه مقالات

همایش علامه ابوالحسن قزوینی

۱۳۸۸

۵ـ طرح‌های پژوهشی در دست اجرا یا اجرا شده توسط مجری طرح و همکاران:

 

عنوان کتاب  

 

ناشر

 

اسامی همکاران

 

 

 

تاریخ چاپ

 

توضیحات

 

ابدعات فلسفی علامۀ طباطبایی

(تألیف)

 

 

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی

 

 

 

۱۳۸۸

 

کتاب برگزیده جشنواره علامۀ طباطبایی (جشنواره کتاب های برگزیده ده سال علوم انسانی)

۱۳۹۴

 

نفس الأمر در فلسفۀ اسلامی

(تألیف)

 

 

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی

 

 

 

چاپ اول (۱۳۹۱)

چاپ دوم (۱۳۹۱)

 

 

کتاب شایسۀ تقدیر

(کتاب سال حوزه)

۱۳۹۲

 

نقد قوۀ شناخت (جلد اول)

(تدوین)

 

 

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی  

 

 

۱۳۹۴

 

 

عنوان جشنواره یا المپیاد معتبر علمی

 

 

سال اخذ

 

محل

 

مرجع تأیید کننده

 

رتبه

 

کتاب سال حوزه

 

 

 

۱۳۹۲

 

کتاب سال حوزه

 

کتاب سال حوزه

شایسۀ تقدیر

(کتاب نفس الأمر در فلسفۀ اسلامی)

 

جشنوارۀ علامۀ طباطبایی

 

 

۱۳۹۴

 

جشنوارۀ علامۀ طباطبایی

 

دبیرخانه جشنواره علامۀ طباطبایی

 

برگزیدۀ رتبۀ سوم

(کتاب ابداعات فلسفی علامۀ طباطبایی)