برچسب: واقع گرایی

تأملی بر «واقع گرایی واقع بینانه» پیتر کوزو

در حوزه فلسفه علم، بحث از واقع گرایی به سبک خاصی مطرح شده و مباحث گوناگونی را درپی داشته است.

نشست واقع‌گرایی در مطالعات تمدن نوین اسلامی برگزار شد

نشست «واقع‌گرایی در مطالعات تمدن نوین اسلامی» از سلسله نشست‌های هفته چهارم تمدن نوین اسلامی با ارائه دکتر ابراهیم دادجو برگزار شد.

ضرورت طرح واقع‌بینانه مسأله «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»

دکتر ابراهیم دادجو عضو هیات علمی گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه، در جدیدترین یادداشت خود به ضرورت طرح واقع‌بینانه مسأله «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی