کتاب واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی منتشر شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی به قلم دکتر ابراهیم دادجو عضو هیات علمی گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه به زیور طبع آراسته شد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

تحقیق حاضر با اخذ، تحلیل و نقد زادت‌گرایی جدید و بازسازی نقاط ضعف معرفت‌شناسی و روش‌شناسی آن درصدد بازسازی کلی معرفت‌شناسی و روش‌شناسی با تکیه بر واقع‌گرایی قوی فلسفه اسلامی است. واقع گرایی مطلق و پیش‌رونده محصول این بازسازی است. واقع‌گرایی مطلق و پیش‌رونده تقریری واقع گرایانه و امروزین از بنیان‌های معرفت‌شناختی و روش‌شناختی علم و به تبع آن تقریری واقع‌گرایانه و امروزین از بنیان‌های معرفت‌شناختی و روش‌شناختی علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی است. واقع‌گرایی مطلق و پیش‌رونده نشان می‌دهد که از منظری واقع‌گرایانه علوم انسانی اسلامی به کدامین نحو و تا چه میزان و حدودی قابل تولید‌ند.

کتاب واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی در چهار بخش به شرح زیر آراسته شده است:

بخش اول: واقع‌گرایی

بخش دوم: واقع‌گرایی مطلق و پیش‌رونده

بخش سوم: واقع‌گرایی در علوم انسانی اسلامی

بخش چهارم: غایت از واقع‌گرایی