برچسب: ادب و هنر

موج جدید فیلم‌فارسی سازی در ایران

صد و شصت و ششمین جلسه شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه با حضور مهدی بوستانی برگزار شد.

رضا براهنی روشنفکری سوسیالیست- پان ترکیست است

کتاب «نگاهی به زندگی، آثار و افکار رضا براهنی» به زودی توسط گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر خواهد شد.

محمود دولت‌آبادی یکی از داستان نویسان شبه مدرنیست است

کتاب «روستازاده نئولیبرالیست!» (نگاهی به زندگی،آثار و افکار محمود دولت‌آبادی) به زودی توسط گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر خواهد شد.

رمان یکی از بهترین مجراها برای شناخت جوامع بوده است

یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه برگزار شد.

نگاهی تحلیلی نظری بر مقوله رمان و تطوراتش

کتاب «حکایت رمان (جلد اول)» توسط گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به قلم آقای حامد رشاد به زودی منتشر خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی