خدایی که منابع  وحیانی معرفی می‌کنند، خدای دل‌پذیر و پرستیدنی، شاهد و حاضر در همه ساحات زندگی انسان است. که کتاب و سنت بهـترین راه‌های حضـوری – شهـودی شناخت وجه‌اللـه و اسمای حسنـا و تجلیات و تعینات آفاقی و انفسی‌اش را ارائه داده‌اند.

خداشناسی عرفانی یکی از سرنوشت‌سازترین مسائل عرفان نظری وحیانی است که در این کتاب معرفت شهودی به خدا از راه‌های سه‌گانه:۱٫ از راه خدا به خـدا؛ ۲٫ از راه انسـان کامل (پیامبـر و عترت پاکش(ع)) ۳٫ از راه معرفت نفس شهودی. مسئلـه بنیادین توحید عرفانی یا وحـدت شخصـی وجود مبتنی بر کتاب و سنت بر محور نظریه توحید صمدی، با استفاده از انظار عارفان شیعی معاصر مورد پژوهـش قرار گرفت که در ساحـت علمی و نظـری و ساحت عملی و سلوکی دارای کاربست‌های فراوانی می‌باشد.