ایده اولیه مرحله آغازین فرایند آفرینش داستانی و مقصد پایانی تجزیه داستان به غرض تحلیل ساختاری آن است. ایده اولیه مقوله مشترکی است که روایت ها را به ساده ترین شکل در معرض قضاوت آفرینشگر منتقد و مخاطب قرار می دهد بحث از چیستی ایده اولیه به مثابه ماهیت آن یکی از عمیق ترین مجاری درک روایت چگونگی شکل گیری بسط یافتگی و دوام و ثبات آن است.

سفارش کتاب:
لینک