مبانی معرفت‌شناختی، تمامی تصورات و تصدیقاتی‌اند که فهم و قبول مسائل آن علم، متوقف و مبتنی بر آنهاست و داوری‌ها، موضع‌گیری‌ها و سایر فعالیت‌های علمی و معرفتی در این علوم، بر اساس آن شکل می‌گیرند. این مبانی اعم از مبادی بدیهی و نظری، مبادی فرادانشی و فرامسأله‌ای است که در ارکان مختلف علوم انسانی؛ اعم از غایت، هدف، موضوع، روش و امثال آن، نقش دارند. از جمله تأثیرات مبانی، نقش آن‌ها در ماهیت و هویت علم است و بر پایه آن، علم به دینی یا سکولار تبدیل خواهد شد.

سفارش کتاب:
لینک