برچسب: نشست چهل سالگی

ترخان: پس از انقلاب اسلامی در تولید علوم انسانی اسلامی گام‌های...

نشست ”مطالعات علوم انسانی اسلامی؛ کامیابی‌ها و کاستی‌ها” توسط گروه سیاست و با همکاری گروه کلام پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی نقش انقلاب اسلامی در تحول فقه برگزار می‌شود

پیش‌نشست هجدهم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی و انجمن علمی تحول علوم انسانی برگزار می‌شود.

نشست علمی نقش فقه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برگزار...

پیش‌نشست هفدهم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه فقه و حقوق با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست مطالعات علوم انسانی اسلامی؛ کامیابی‌ها و کاستی‌ها برگزار می‌شود

پیش‌نشست شانزدهم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه کلام و با همکاری انجمن علمی تحول علوم انسانی برگزار می‌شود.

نشست علمی رویارویی ایرانیان با مدرنیسم “تجـدد” برگزار شد

نشست علمی با موضوع ”رویارویی ایرانیان با مدرنیسم "تجـدد" (پرسش از امکان مدرنیته اسلامی ایرانی)” توسط گروه فلسفه با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی