برچسب: نشست چهل سالگی

نشست نقش دین‌شناسی تطبیقی در ۴۰ سال گذشته در ایران برگزار...

نشست "نقش دین‌شناسی تطبیقی در 40 سال گذشته در ایران و افق‌های پیش رو" توسط گروه سیاست و با همکاری گروه کلام پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی فراز و فرودهای سلفی‌پژوهی برگزار شد

نشست ”فراز و فرودهای سلفی‌پژوهی” توسط گروه سیاست و با همکاری گروه کلام پژوهشگاه برگزار شد.

مقیمی: فقه حکومتی پس از انقلاب، رشد و گسترش چشم‌گیری پیدا...

نشست ”نقش انقلاب اسلامی در تحول فقه” توسط گروه سیاست و با همکاری پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست فراز و فرودهای سلفی پژوهی برگزار می‌شود

پیش‌نشست بیستم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه کلام و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست دین‌شناسی تطبیقی در ۴۰ سال گذشته در ایران و افق‌های...

پیش‌نشست نوزدهم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه کلام و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی