برچسب: مطالعات پیشرفت و تمدن

نشست علمی تقابل فرهنگ جهانی مدرن و فرهنگ جهانی اسلامی

برگزاری سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌های مربوط به همایش ملی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور.

ضرورت روی‌آوردی انقلابی به سوی حکمرانی متعالی پیشرفت

یادداشت دکتر حسین رمضانی رییس مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه با موضوع حکمرانی.

فراخوان مقاله فصلنامه کتاب نقد «آینده‌نگاری تمدنی جهان پساکرونا»

فراخوان نگارش مقاله با موضوع تحلیل تمدنی جهان در میانۀ فاجعۀ کرونا و آینده‌نگاری تمدنی جهان پساکرونا توسط فصلنامه کتاب نقد منتشر شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی