برچسب: مرکز رشد ونوآوری

راهبردهای حل چالش‌های حکمرانی هوشمند مصنوعی

نشست جامعه‌شناسی حکمرانی هوش مصنوعی و حکمرانی هوشمند مصنوعی با ارائه دکتر سید محمود نجاتی حسینی برگزار شد.

روایت های فرامرزی؛‌ الگوهای فعال سازی مشارکت اجتماعی؛ با نظر به...

روایت های فرامرزی توسط میز حکمرانی منطقه‌ای مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نخستین پیش نشست های رویداد پاسخ برگزار می شود

پیش نشست های رویداد پاسخ با عنوان "ظرفیتها و فناوری‌ها توزیع پاسخ در مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات" برگزار می شود

روایت‌های فرامرزی؛ نشست حقوق تجارت اتحادیه اروپا برگزار می شود

روایت تجربه تحصیل و پژوهش در رشته حقوق تجارت بین الملل و حل و فصل اختلافات و داوری

یادداشت هفته

نشست‌های علمی