برچسب: محسن مهاجرنیا

پورفرد: مبانی روشنفکران دینی متجدد بر مدرنیته و پلورالیسم استوار است

کرسی علمی- ترویجی “مبانی فکری سیاسی روشنفکری دینی متجدد” توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.

کرسی علمی مبانی فکری سیاسی روشنفکری دینی متجدد برگزار می‌گردد

کرسی علمی- ترویجی "مبانی فکری سیاسی روشنفکری دینی متجدد”، توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

ملک‌زاده: قرآن کریم، انقلاب را به عنوان یکی از اهداف مهم...

کرسی علمی ترویجی گفتمان انقلابی از منظر آیه‌الله خامنه‌ای با تاکید بر بررسی عوامل شکل‌گیری، بقاء و تاثیرات گفتمانی در گستره جهانی با ارائه دکتر محمد ملک زاده برگزار شد.

ایزدهی: فقه سیاسی، راهکار کارآمد سازی نظام سیاسی شیعه در عصر...

کرسی ترویجی غایات و کار ویژه‌های فقه سیاسی (بر اساس دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی))، توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی ترویجی گفتمان انقلابی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی "گفتمان انقلابی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی)”، توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی