برچسب: رئوف نصرتیان

تبیین و بررسی اسلام‌شناسی از منظر غرب

شست «اسلام‌شناسی از منظر غرب» توسط گروه غرب‌شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه به صورت حضوری برگزار شد.

نشست علمی اسلام‌شناسی از منظر غرب

نشست علمی با موضوع “اسلام‌شناسی از منظر غرب” توسط گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه برگزار می شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی